Poland

Kierowcy z Irlandii nie muszą mieć testów we Francji

Francja nie bêdzie wymagaæ od kierowców ciê¿arówek przybywaj¹cych bezpoœrednio z Irlandii posiadania testów na koronawirusa.

Tak¹ informacjê poda³ w Dublinie resort transportu powo³uj¹c siê na bardzo nik³y odsetek dodatnich przypadków. Francja wprowadzi³a taki obowi¹zek w styczniu po opanowaniu Irlandii przez brytyjsk¹ odmianê wirusa, teraz Pary¿ poinformowa³ Dublin o zmianie swej decyzji. Wyniki ujemnych testów bêd¹ nadal wymagane we Francji od kierowców przybywaj¹cych z Holandii lub z W. Brytanii — pisze Reuter.

W okresie od 28 stycznia do 4 marca stwierdzono jedynie 14 przypadków pozytywnych na wykonanych 5743 testów na obecnoœæ antygenu, czyli w zaledwie 0,24 procentach — podkreœli³ irlandzki resort transportu.

Wyjœcie W. Brytanii z Unii Europejskiej doprowadzi³o do bardziej utrudnionych odpraw celnych z nowymi dokumentami, do powa¿nych przestojów na granicy. Irlandzcy eksporterzy i handlowcy wysy³aj¹ wiêc coraz wiêcej towarów bezpoœrednio do europejskich portów, tak samo sprowadzaj¹ je, nie korzystaj¹ z kiedyœ szybszej drogi przez tzw. brytyjski most drogowy.

Football news:

Perez on Super League: If we agree with UEFA, we will start in August. We can't wait a year
Cassano on the Super League: We need to kick Juventus, Milan and Inter out of Serie A. Let them play in their own league, let's see
Primitive gradients, letters with a stroke and a stop sign-this is how the design of the Super League looks
Perez on Ceferin's words about Agnelli: This is unacceptable. We do not want to see a president who insults others
Dani Alves: We will not allow the rich to deprive the little ones of the opportunity to dream big! Football changes people's lives
David Beckham: Football should exist for everyone, without fans it is nothing. We need tournaments based on sporting achievements
Florentino Perez: Ronaldo won't be coming back to Real Madrid, it doesn't make sense. I'm not saying that Ramos will leave, but we are in a very bad financial situation