Poland

Kiełbasa wycofana ze sklepów E. Leclerc przez salmonellę

G³ówny Inspektor Sanitarny wyda³ ostrze¿enie publiczne ws. francuskich kie³bas sprzedawanych w sieci sklepów E. Leclarc. Produkty mog¹ byæ zanieczyszczone pa³eczkami Salmonella.

- G³ówny Inspektor Sanitarny zosta³ poinformowany poprzez system wczesnego ostrzegania o niebezpiecznej ¿ywnoœci i paszach (RASFF) o prowadzonym przez firmê France Salaisons wycofaniu z obrotu i od konsumentów produktów wskazanych poni¿ej ze wzglêdu na mo¿liw¹ obecnoœæ bakterii Salmonella - czytamy w komunikacie.

Chodzi o dwa rodzaje kie³bas marki SAINT-AZAY: SAUCISSE SECHE DROITE w opakowaniach 250 g, o numerze identyfikacyjnym: 3564700012246 oraz SAUCISSE SECHE COURBE w opakowaniach 300 g, o numerze identyfikacyjnym: 3564700012253. Zakwestionowane produkty nosz¹ datê spo¿ycia do 08/12/2020 w³¹cznie.

GIS podaje, ¿e dystrybutor SCAWAR Sp. z o.o. wszcz¹³ procedurê wycofywania produktów ze sklepów E. Leclerc. Proces ten jest monitorowany przez organy Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej. Ponadto na terenie sklepów E. Leclerc zosta³a umieszona informacja dotycz¹ca mo¿liwoœci zwrotu kwestionowanych produktów.

Inspektorat ostrzega przed spo¿yciem zakwestionowanych produktów. Spo¿ycie ¿ywnoœci zanieczyszczonej pa³eczkami Salmonella mo¿e wywo³aæ zatrucie pokarmowe.

W przypadku wyst¹pienia objawów choroby po spo¿yciu produktów objêtych komunikatem GIS radzi, by skontaktowaæ siê z lekarzem.

Football news:

Wenger on Ozil at Fenerbahce: He needs a warm environment. He always chooses the right decision in the game, and this is brilliant
Til Schweiger's company made a sugar documentary about Schweinsteiger: not a single acute topic and no Lama at all
Zidane on Jovic: It's hard to play in Real life. There is a lot of competition here, but it's not the coach's fault
Messi suspended for 2 matches for hitting Athletic player on the head
Cesar Aspilicueta: We are Chelsea, the club always wants to fight for all the trophies
Pep Guardiola: Man City will not sign anyone in the winter
Ronaldo's smile was like a sarcastic grimace of surrender. Tacchinardi on 0:2 with Inter