Poland

Kiedy zwraca się sprawę organowi , którego decyzję uchylono

123RF

Organy administracji publicznej orzekajce w II instancji maj take obowizek przeprowadzania postpowania dowodowego. Tylko istotne naruszenie procedury pozwala na zwrot sprawy organowi, ktrego decyzja zostaa uchylona.

Wojewoda mazowiecki odmwi cudzoziemce udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy. Strona wniosa odwoanie od decyzji do szefa Urzdu ds. Cudzoziemcw. Organ II instancji orzek o uchyleniu decyzji wojewody i przekaza mu spraw do ponownego rozpoznania. Dodatkowo, decyzja wydana w II instancji zawieraa wytyczne co do zakresu postpowania dowodowego, ktre musi zosta ponownie przeprowadzone. Szef Urzdu ds. Cudzoziemcw zwrci m.in. uwag na rozbienoci pomidzy dokumentami, przedstawionymi przez stron wraz z odwoaniem, a dokumentami zawartymi w aktach sprawy. Okazao si, e strona przedstawia organowi II instancji kopie, na ktrych widniaa urzdowa adnotacja potwierdzajca ich zoenie uwojewody. Tymczasem oryginaw lub powiadczonych za zgodno kopii brak byo w aktach sprawy.

Dowody istotne dla sprawy

Takie dowody mogy powiadcza o spenianiu przez stron przesanek koniecznych do uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy, okrelo...