Poland

Kiedy szef może zakazać składania życzeń klientom?

- Czy pracodawca mo¿e zabroniæ pracownikom sk³adania klientom ¿yczeñ œwi¹tecznych, w zwi¹zku z przyjêt¹ przez firmê strategi¹ neutralnoœci religijnej?

Sk³adanie przez pracowników ¿yczeñ œwi¹tecznych klientom jest niew¹tpliwie kwesti¹ wra¿liw¹. Z jednej strony jest to dzia³anie powszechnie akceptowane z drugiej jednak, w szczególnoœci ze wzglêdu na pogl¹dy, mo¿e siê spotkaæ z dezaprobat¹ klientów. Wykluczenie takiej mo¿liwoœci mo¿e mieæ uzasadnienie m.in. z uwagi na œrodowisko w jakim lub dla jakiego pracodawca wykonuje dzia³alnoœæ. Nale¿y mieæ te¿ na wzglêdzie, ¿e przy okazji sk³adania ¿yczeñ œwi¹tecznych dochodzi do przetwarzania danych osobowych klientów (w szczególnoœci takich jak imiê nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej). Dochodzi tutaj zatem do dotkniêcia delikatnej materii zwi¹zanej z korzystaniem z danych klienta. Sam proces sk³adania ¿yczeñ nie zwalnia administratora z wywi¹zywania siê z obowi¹zków wynikaj¹cych z przepisów o ochronie danych osobowych (RODO). Wymaga to zatem szczególnej uwagi pracodawcy, aby sk³adaj¹c ¿yczenia nie doprowadziæ do naruszenia przepisów, nara¿aj¹c siê w konsekwencji na negatywne skutki.

Maj¹c na uwadze powy¿sze mo¿na stwierdziæ, ¿e decyzjê w tej kwestii, jako prowadz¹cy i odpowiadaj¹cy za dzia³alnoœæ, podejmuje pracodawca. Chc¹c uregulowaæ tê problematykê mo¿e przyj¹æ okreœlone rozwi¹zania, w tym w ca³oœci wykluczaj¹ce tak¹ praktykê.

Pracownik jest zaœ obowi¹zany stosowaæ siê do poleceñ prze³o¿onych (art. 100 § 1 kodeksu pracy) oraz dbaæ o dobro pracodawcy (art. 100 § 2 pkt 4 kodeksu pracy). Oczywiœcie rozwi¹zania pracodawcy nie mog¹ naruszaæ dóbr osobistych pracownika, czy te¿ mieæ charakteru dyskryminuj¹cego oraz powinny byæ podobne dla wszystkich zatrudnionych (art. 10 in. kodeksu pracy).

Autor jest radc¹ prawnym w Kancelarii Radców Prawnych M. Woziñski A. Kulisz

Podstawa prawna: Ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. DzU z 2020 r., poz. 1320 ze zm.)

Football news:

Guardiola on 0:1 with Chelsea: It is not easy to beat a team that defends itself in the third
Tuchel on the victory over Man City: A very strong Chelsea game. Proud
Four Monaco players were infected with the coronavirus before the match with Bordeaux. Golovin - in the application for the game
Chelsea reached the FA Cup final for the 8th time under Abramovich-a record
Fernandinho caught Mount's face with his boot as he lay on the turf
Ole Gunnar Solscher: The mistakes of the judges are a test. At Manchester United training, the referees deliberately make them
Gasperini before the game with Juve: Ronaldo is a real phenomenon, but it would be better if Dybala missed a week or two