Poland

Kiedy świadczenie ma charakter pomocniczy

VAT

Adobe Stock

Wynagrodzenie uzyskiwane przez spó³kê w zwi¹zku z organizacj¹ finansowania na rzecz spó³ek zale¿nych i nabycia wyemitowanych przez nie obligacji powinno byæ wy³¹czone z kalkulacji obrotu, stanowi¹cego podstawê do wyliczenia proporcji, je¿eli us³ugi te nie stanowi³y jej g³ównej dzia³alnoœci, by³y œwiadczone sporadycznie i przy niewielkim zaanga¿owaniu jej zasobów finansowych i osobowych.

Tak orzek³ Naczelny S¹d Administracyjny w wyroku z 7 paŸdziernika 2020 r. (I FSK 2010/17).

Spó³ka jest jednostk¹ dominuj¹c¹ w  grupie kapita³owej, której dzia³alnoœæ obejmuje wytwarzanie, dystrybucjê oraz obrót energi¹ elektryczn¹ i ciepln¹. Przedmiotem dzia³alnoœci spó³ki jest dzia³alnoœæ holdingowa, zwi¹zana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki na rzecz spó³ek zale¿nych oraz dzia³alnoœæ reklamowa maj¹ca na celu promocjê i wzmacnianie wizerunku marki. Spó³ka œwiadczy na rzecz spó³ek zale¿nych us³ugi obejmuj¹ce pozyskiwanie finansowania od zewnêtrznych instytucji finansuj¹cych (us³ugi zwolnione z VAT), sama nie posiada aktywów niezbêdnych do prowadzenia dzia³alnoœci kredytowej we w³asnym zakresie.

Spó³ka zapyta³a, czy w stanie prawnym obowi¹zuj¹cym od 1 stycznia 2014 r. wynagrodzenie uzyskiwane przez ni¹ w zwi¹zku z organizacj¹ finansowania na rzecz spó³ek zale¿nych i nabycia wyemitowanych przez nie obligacji powin...

Football news:

Writer Stephen Fry on the Premier League clubs in the Super League: Six clubs have achieved what no politician has managed-united the whole of Europe in an aversion to greed and stupidity
Rooney on the Super League's founding clubs: Their bosses are not stupid, let's see what they offer. Manchester United is trying to develop
UEFA and the top clubs need each other too much. Even if Super League is inevitable, the current plan is too raw
Member of the UEFA Executive Committee on Real Madrid, City and Chelsea in the Champions League semi-final: They should be suspended. I expect this to happen on Friday
Karl-Heinz Rummenigge: Bayern did not participate in the discussion of the Super League and welcomes the reforms of the Champions League
Germany vs Super League: Bayern Munich and Borussia Dortmund chose the UEFA side and supported the reform of the Champions League
Tuchel about the Super League: I don't want to get involved in this, because my words may sound like an excuse