Poland

Kiedy studenci wrócą na uczelnie? Jest rozporządzenie

W pi¹tek opublikowano rozporz¹dzenie Ministra Edukacji i Nauki dotycz¹ce funkcjonowania uczelni wy¿szych w trakcie epidemii COVID-19.

Rozporz¹dzenie przewiduje zastosowanie jednolitych ograniczeñ dla uczelni oraz podmiotów prowadz¹cych kszta³cenie doktorantów na obszarze ca³ego kraju. Dotychczas poziom ograniczeñ by³ uzale¿niony od tego, czy siedziba lub filia uczelni lub podmiotu prowadz¹cego kszta³cenie doktorantów znajdowa³a siê na obszarze kraju bêd¹cym obszarem czerwonym czy obszarem ¿ó³tym. Aktualnie przyjêto rozwi¹zania, które zgodnie z dotychczas obowi¹zuj¹cymi przepisami by³y okreœlone dla obszaru kraju bêd¹cego obszarem czerwonym.

Rozporz¹dzenie podpisane przez ministra Przemys³awa Czarnka przewiduje, ¿e od 27 lutego do 30 wrzeœnia 2021 roku zajêcia na studiach, studiach podyplomowych i w ramach innych form kszta³cenia w uczelniach nadzorowanych przez Ministra Edukacji i Nauki bêd¹ odbywaæ siê w trybie zdalnym. To samo dotyczy zajêæ w ramach kszta³cenia doktorantów.

Opublikowany dokument dopuszcza, i¿ szko³y wy¿sze mog¹ prowadziæ w swoich siedzibach i filiach zajêcia, które w nie mog¹ byæ zrealizowane z wykorzystaniem metod i technik kszta³cenia na odleg³oœæ. Podobnie, uczelnie mog¹ prowadziæ stacjonarnie zajêcia przewidziane w programie studiów do realizacji na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich.

W komunikacie prasowym resort zaznacza, ¿e dalsze decyzje dotycz¹ce terminu obowi¹zywania ograniczeñ bêd¹ podejmowane w zale¿noœci od rozwoju sytuacji epidemiologicznej – termin ten mo¿e ulec zmianie. Mo¿liwa jest równie¿ modyfikacja przepisów rozporz¹dzenia w zale¿noœci od aktualnej sytuacji w poszczególnych województwach.

Podstawa prawna:

Rozporz¹dzenie z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wy¿szego i nauki w zwi¹zku z zapobieganiem, przeciwdzia³aniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 363).

Football news:

Thibaut Courtois: Getafe have a tough field. There are so many injuries in Real Madrid that it is difficult to rotate
Zidane on Diaz's offside: I don't need to say anything. The referees must decide whether there was an offside or not
Marcelo on La Liga: Real Madrid is trying to win all the tournaments. We didn't have much time to rest
Manchester United and Liverpool are fleeing to a place where they can't fly out. Gary Neville attacks Super League gracefully
Super League-affiliated clubs ignored an emergency meeting of the Association of European Clubs. Bayern Munich and PSG visited it
Inter did not win for the first time in the last 12 matches in Serie A
Real Madrid's goal against Getafe was cancelled out in the 9th minute. The referees considered that Diaz was offside