Poland

Kiedy pracownik pokrywa koszty naprawy powierzonego sprzętu?

Adobe Stock

- Pracodawca powierzy³ pracownikowi na czas pracy zdalnej drukarkê 3d. Zosta³a ona uszkodzona przez kota pracownika, czy musi on pokryæ koszty jej naprawy?

Pracownik bêdzie zobowi¹zany pokryæ koszty naprawy drukarki powierzonej na czas pracy zdalnej. Zgodnie z art. 124 § 1 pkt. 2 kodeksu pracy, pracownik, któremu powierzono narzêdzia i instrumenty lub podobne przedmioty z obowi¹zkiem zwrotu albo do wyliczenia siê – odpowiada w pe³nej wysokoœci za szkodê powsta³¹ w tym mieniu. Od odpowiedzialnoœci pracownik mo¿e siê uwolniæ, je¿eli wyka¿e, ¿e szkoda powsta³a z przyczyn od niego niezale¿nych, a w szczególnoœci wskutek niezapewnienia przez pracodawcê warunków umo¿liwiaj¹cych zabezpieczenie powierzonego mienia. Brak zapewnienia warunków ma miejsce wtedy, gdy na skutek nieprawid³owego powierzenia mienia przez pracodawcê pracownik nie ma mo¿liwoœci sprawowania pieczy nad mieniem. Wykazanie przez pracownika, ¿e szkoda powsta³a z przyczyn od niego niezale¿nych, powoduje uwolnienie siê pracownika w ca³oœci od odpowiedzialnoœci za szkodê. Ponadto w myœl art. 117 Kodeksu pracy, pracownik mo¿e siê uwolniæ czêœciowo od odpowiedzialnoœci za szkodê w...

Football news:

Messi hit Villalibre on the back of the head and received the first red card in 753 matches in Barca
Conte on 2:0 with Juve: Inter learned to feel the blood and kill the game
Vidal about 2:0 with Juve: Inter beat the best team in Italy. We believe that we can win the Scudetto
Pirlo about 0:2 with Inter: Juve could not have played worse, the team just did not come out on the field
Pep on 2nd place: City fell behind Liverpool and then won a few matches. Now I'll have a glass of wine
Man City are even closer to reclaiming the Premier League title. Stones about 4:0 with Crystal Palace
Man City won 9 out of 10 matches and conceded 1 goal with a pair of Stones - Dias defenders