Poland

Kiedy otwarcie siłowni? Horban: Można sobie kupić hantle

Koronawirus SARS-CoV-2

prof. Andrzej Horban

Fotorzepa, Jakub Czermiñski

- Nie wiem, co siê wszyscy do tych si³owni przyczepili. Je¿eli ktoœ uprawia sport, to równie dobrze mo¿e uprawiaæ na œwie¿ym powietrzu, kupiæ sobie hantle za parê groszy i w domu poæwiczyæ - oœwiadczy³ prof. Andrzej Horban. Pytany w RMF FM o luzowanie obostrzeñ g³ówny doradca premiera ds. walki z epidemi¹ koronawirusa wyrazi³ pogl¹d, ¿e najpierw nale¿y otworzyæ szko³y.

Decyzj¹ rz¹du Mateusza Morawieckiego okres obowi¹zywania ograniczeñ praw obywatelskich i mo¿liwoœci prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej zosta³ przed³u¿ony do koñca stycznia. Czy nadszed³ czas na luzowanie obostrzeñ?

- Trudne pytanie, a jeszcze trudniejsza odpowiedŸ - powiedzia³ w RMF FM g³ówny doradca szefa rz¹du ds. walki z epidemi¹ koronawirusa. - Jeszcze nie, aczkolwiek ju¿ zaczêliœmy - doda³, wspominaj¹c o tym, ¿e uczniowie klas 1-3 szkó³ podstawowych mogli wróciæ do klas.

Na uwagê, ¿e Polacy - w tym przedsiêbiorcy - maj¹ ju¿ dosyæ restrykcji i nie staæ ich na d³u¿sze czekanie na zluzowanie obostrzeñ, a rz¹d mówi "jeszcze poczekajcie", prof. Andrzej Horban odpar³: - Myœlê, ¿e dok³adnie to samo w tym momencie nale¿y powiedzieæ: jeszcze poczekajmy, jeszcze siê nie spieszmy, bo ca³y nas wysi³ek przez rok czyniony, potê¿ny, w koñcu demoluj¹cy w zasadzie ¿ycie spo³eczne mo¿e wzi¹æ w ³eb.

- Mamy ju¿ szczepionkê, ale w iloœciach jeszcze niewystarczaj¹cych przynajmniej dla tej grupy najbardziej wra¿liwych - doda³.

- Po co w ogóle jest czyniony ten ca³y nieszczêsny lockdown albo te¿ ograniczenia? Chodzi o to, ¿eby ochroniæ ludzi, którzy s¹ najstarsi, którzy maj¹ najwiêksze ryzyko ciê¿kiego przebiegu choroby - mówi³ Horban.

"Nie szwendajmy siê bez powodu"

W listopadzie rz¹d przedstawi³ progi zaka¿eñ, którymi mia³ siê kierowaæ w ³agodzeniu lub zaostrzaniu restrykcji. Plan ten nie jest realizowany, choæ œrednia dzienna liczba nowych przypadków SARS-CoV-2 liczona na podstawie danych z ostatnich siedmiu dni spad³a poni¿ej 15.

- To jest ten czas, kiedy mo¿emy rozmawiaæ na temat tzw. luzowania (obostrzeñ) - powiedzia³ Horban.

- Nie dokrêcamy œruby, no nie ma u nas godziny policyjnej, jak jest chocia¿by w zaprzyjaŸnionym kraju zachodnim - mówi³.

Pytany, co by powiedzia³ premierowi, gdyby zosta³ przez szefa rz¹du zapytany, które obostrzenia najpierw z³agodziæ, prof. Andrzej Horban odpar³, ¿e "w³aœnie dyskutujemy na ten temat".

- Przede wszystkim wydaje siê, ¿e najpierw nale¿y otworzyæ szko³y, dlatego ¿e dzieci, nawet je¿eli choruj¹ to w sposób ³agodny - doda³.

Co z nauczycielami? - Nauczyciel te¿ jest w miarê zdrowy, to nie jest osoba 80-letnia - stwierdzi³ Horban.

Jego zdaniem, przez najbli¿sze 2-4 miesi¹ca nale¿y "bardzo chroniæ osoby starsze, osoby, które maj¹ choroby towarzysz¹ce".

- Proœba jest taka: (...) noœmy te maski, nawet przyzwoitej jakoœci, nie szwendajmy siê bez powodu tam, gdzie nie potrzeba, nie chodŸmy do staruszków, bo je¿eli bêdziemy chodzili to bêdziemy mieli taki efekt jaki teraz mamy, znaczy umieraj¹ starsze osoby, które zosta³y zaka¿one w okresie œwi¹tecznym - oœwiadczy³ doradca premiera.

"Kupiæ sobie hantle"

Dopytywany o otwarcie szkó³ Horban powiedzia³, ¿e jest to "najbezpieczniejsze z punktu widzenia transmisji wœród ludzi". - Do restauracji te¿ mo¿na wróciæ, bo jednak tam ci staruszkowie nie chodz¹ z regu³y, ale to troszeczkê jeszcze. Trudno jeœæ bez maski - doda³.

W RMF FM doradca szefa rz¹du zosta³ te¿ zapytany o kwestiê ponownego otwarcia si³owni.

- Nie wiem, co siê wszyscy do tych si³owni przyczepili. Je¿eli ktoœ uprawia sport, to równie dobrze mo¿e uprawiaæ na œwie¿ym powietrzu, kupiæ sobie hantle za parê groszy w domu i poæwiczyæ - oœwiadczy³.

- To jest tylko problem pieniêdzy, które trac¹ si³ownie, no ale jest jakiœ program pomocy dla tych ludzi olbrzymi, wszyscy siê na to w gruncie rzeczy sk³adamy; ta tarcza nie bierze siê znik¹d, z tego co wiem, tylko z naszych podatków - powiedzia³ Andrzej Horban.

Football news:

Cavani has returned to training and is likely to play against Crystal Palace
Fabio Capello, Juventus played Rugby against the Port. Only Ronaldo and Chiesa can make a difference in this squad
Neymar: I posted how I was recovering from my injury, and I didn't get any messages saying, Wow, what a professional. No
Ole Gunnar Solscher: The work of the judges is very difficult and without additional pressure. We have to make their decisions
Joan Laporta: I'm sure Messi won't stay at Barca if I don't win the election. He gives the club 30% of revenue
Trent had idolized Gerrard since he was a kid, and he was in a fairy tale: he got Steven's care and the captain's armband. The story of a great relationship
Hazard's recovery from the injury is delayed. He probably won't play against Atletico on March 7