Poland

Kiedy nie trzeba odbierać od radnego oświadczenia

Ustrój i kompetencje

Radni

Fotorzepa / Robert Gardziñski

Radny ma obowi¹zek uczestniczyæ w pracach rady gminy i jej komisji raz innych instytucji samorz¹dowych, do których zosta³ wybrany lub desygnowany.

Rada gminy ustalaj¹c sk³ad osobowy komisji nie ma obowi¹zku pozyskania zgody radnego na kandydowanie do okreœlonej komisji.

Organem stanowi¹cym i kontrolnym w gminie jest rada gminy (art. 15 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym; dalej: u.s.g.). Ze swojego grona mo¿e ona powo³ywaæ sta³e i doraŸne komisje do okreœlonych zadañ, ustalaæ przedmiot ich dzia³ania oraz sk³ad osobowy (art. 21 ust. 1 u.s.g.). Rada gminy jest upowa¿niona do ustalania sk³adu osobowego komisji, ale w ramach obowi¹zuj¹cego w tym zakresie porz¹dku prawnego, który tworz¹ m.in. przepisy statutu gminy okreœlaj¹cego organizacjê wewnêtrzn¹ oraz tryb pracy organów gminy (art. 22 ust. 1 u.s.g.).

Radni maj¹ obowi¹zek braæ udzia³ w pracach rady gminy i jej komisji oraz innych instytucji samorz¹dowych, do których zostali wybrani lub desygnowani (art. 24 ust. 1 u.s.g.).

Oznacza to, ¿e radny powinien aktywnie i czynnie uczestniczyæ w pracach rady, komisji, czy innych instytucji i dzia³aæ w interesie spo³ecznoœci lokalnej. Potwierdzi³ to NSA w wyroku z 26 listopada 2019 r. (sygn. akt II OSK 2674/19) w którym okreœli³, ¿e „radny powinien aktywnie uczestniczyæ w pracach rady i komisji, dzia³aæ w interesie spo³ecznoœci lokalnej, kieruj¹c siê dobrem wspólnoty samorz¹dowej, pozostawiaj¹c na uboczu dzia³alnoœci publicznej swój w³asny interes, czy interes ugrupowania politycznego, którego jest cz³onkiem".

Rada gminy dokonuj¹c wyboru, czy desygnuj¹c radnego do sk³adu danej komisji nie jest zobligowana do odebrania od niego oœwiadczenia o wyra¿eniu zgody na kandydowanie. Stanowisko to potwierdzi³ NSA w wyroku z 26 listopada 2019 r. (sygn. akt II OSK 2672/19) w którym orzek³, ¿e „¿aden przepis prawa powszechnie obowi¹zuj¹cego nie nak³ada na radê gminy obowi¹zku odebrania od radnego oœwiadczenia, czy wyra¿a zgodê na kandydowanie do sk³adu okreœlonej komisji. Trzeba mieæ jednak na wzglêdzie, ¿e radny zgodnie z art. 23 ust. 1 tej ustawy powinien siê kierowaæ przede wszystkim dobrem wspólnoty samorz¹dowej gminy, a z treœci œlubowania okreœlonego w art. 23a ust. 1 u.s.g. wynika, ¿e swoje obowi¹zki ma traktowaæ rzetelnie i uczciwie, Treœæ œlubowania wskazuje, ¿e zawiera ono oœwiadczenie o podjêciu przez radnego obowi¹zków wynikaj¹cych z mandatu".

Wprowadzenie wymogu uzyskania zgody radnego na kandydowanie do sk³adu okreœlonej komisji mog³oby negatywnie wp³ywaæ na sprawne i rzetelne funkcjonowanie organu stanowi¹cego i kontrolnego gminy. Mianowicie w przypadku niewyra¿enia przez radnych zgody na prace w komisjach, dzia³alnoœæ tych organów by³aby ograniczona i nieskuteczna w wype³nianiu swoich zadañ i uprawnieñ.

NSA w wyrokach z 26 listopada 2019 r. (sygn. akt II OSK 2673/19 i II OSK 2674/19) wskaza³, ze „brak mo¿liwoœci ustalenia sk³adu komisji mo¿e doprowadziæ do parali¿u pracy rady, a co za tym idzie – do braku skutecznoœci w realizacji zadañ i kompetencji przypisanych ustawowo organowi stanowi¹cemu gminy. Taki stan destabilizacji prac rady, poprzez brak aktywnoœci organów pomocniczych, jakimi s¹ komisje, w konsekwencji mo¿e skutkowaæ wszczêciem procedury nadzorczej na podstawie art. 96 lub art. 97 u.s.g."

Podstawa prawna: art. 15 ust. 1, art. 21 ust. 1, art. 22 ust. 1, art. 23 ust. 1, art. 24 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jedn. DzU z 2020 r., poz. 713; ost. zm. DzU z 2020 r., poz. 1378)

Football news:

Three Barca players under the age of 19 have scored in La Liga this season. This is a tournament record
Mbappe has scored 7 goals in his last 4 matches
Andrea Pirlo: Juventus started 20 minutes late. But I liked the reaction of the team
Ronald Koeman: There are no excuses at Barca for playing young people. So it is even more pleasant to win
Federico Chiesa: For Juventus, every match is now like a final: in Serie A, in the Champions League and in the Cup
Juventus is 1 point behind Milan and 7 points behind Inter. The teams have 25 matches each
Moriba scored for Barca in La Liga in 18 years and 46 days. Only Messi, Fati, Pedri and Krkic have done it before