Poland

Kiedy negatywne zachowanie to mobbing

Adobe Stock

Zachowania mobbingowe powinna cechowaæ m.in. d³ugotrwa³oœæ nêkania lub zastraszania pracownika. Du¿a intensywnoœæ i uporczywoœæ takich zachowañ mo¿e sk³aniaæ do uznania za d³ugotrwa³y okresu krótszego ni¿ w przypadku mniejszego ich nasilenia.

Wœród orzeczeñ zwi¹zanych z mobbingiem istotny jest m.in. wyrok S¹du Najwy¿szego z 17 stycznia 2007 r. (I PK 176/07). S¹d Najwy¿szy wyjaœni³ w nim, jakie zachowania mog¹ sk³adaæ siê na zjawisko mobbingu i wskaza³, w jaki sposób nale¿y prawid³owo rozumieæ d³ugotrwa³oœæ i uporczywoœæ nêkania lub zastraszania pracownika, stanowi¹ce przes³anki mobbingu.

Roszczenie o zadoϾuczynienie

Pracownica sekretariatu na podstawie art. 943 § 3 kodeksu pracy wyst¹pi³a o zas¹dzenie na jej rzecz zadoœæuczynienia pieniê¿nego w wysokoœci 29 000 z³ (wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu) za krzywdê – wywo³anie rozstroju zdrowia – wskutek stosowania mobbingu przez pracodawcê. Sprawc¹ mobbingu by³a prezes zarz¹du pozwanej spó³ki.

Czytaj te¿: Nawet krótki okres nêkania bywa mobbingiem - wyrok S¹du Najwy¿szego

Choæ pracownica by³a ofiar¹ mobbingu, nie zrezygnowa³a z pracy. To pracodawca rozwi¹za³ z ni¹ umowê o pracê za wypowiedzeniem....

Football news:

Laporta on being elected president of Barca: The club must once again be happy and economically sustainable
Liverpool have not won at Anfield in 8 consecutive league games for the first time since 1952
Pioli about Milan: We are proud that we have a young team, but we need stability
Laporta became president of Barcelona again. Under him, the club took 6 trophies in 2009
Mourinho on 4-1 with Palace: Good week. At half-time, he said he was happy to concede a goal, the players thought I was crazy
Liverpool dropped to 8th place in the Premier League, on lost points - 9th
Xavi won the 6th trophy in his coaching career. His Al-Sadd became the champion of Qatar