Poland

Kiedy można uniknąć sprawozdania skonsolidowanego

Ksiêgowa przy pracy

Adobe Stock

Na grupy kapita³owe przepisy nak³adaj¹ dodatkowe obowi¹zki zwi¹zane z koñcem roku. Istniej¹ jednak sytuacje, w których mo¿na z nich zrezygnowaæ.

W ostatnich czasach otoczenie gospodarcze firm ulega nieustaj¹cej zmianie. Chc¹c sprostaæ rosn¹cej konkurencji, firmy szukaj¹ coraz to nowszych rozwi¹zañ, zwiêkszaj¹cych ich potencja³. Jednym z takich sposobów jest poszukiwanie inwestorów lub przejmowanie innych podmiotów, co sprzyja budowaniu bardziej komplementarnych struktur i optymalizacji systemów zarz¹dzania a co za tym idzie osi¹ganiem efektów synergii. Bycie cz³onkiem grupy kapita³owej wi¹¿e siê natomiast z przyjêciem na siebie dodatkowych obowi¹zków wynikaj¹cych z prawa bilansowego, jakim jest skonsolidowane sprawozdanie finansowe.

Kwestia sporz¹dzania skonsolidowanych sprawozdañ finansowych regulowana jest ustaw¹ o rachunkowoœci, rozporz¹dzeniem Ministra Finansów w sprawie szczegó³owych zasad sporz¹dzania przez jednostki inne ni¿ banki, zak³ady ubezpieczeñ i zak³ady reasekuracji skonsolidowanych sprawozdañ finansowych grup kapita³owych oraz Miêdzynarodowymi Standardami Rachunkowoœci (dalej: MSR)....

Football news:

In Spanish for 70 years there is a phraseology about Alcoyano. It's about an outsider who does not give up until the last
Andrea Pirlo: Criticism is inevitable when you are suddenly appointed Juve coach, but the results will say everything for me
Zidane on relegation from the 3rd League club: It's not a shame, let's not go crazy. Real Madrid wants to win, sometimes it doesn't come out
Real Madrid were eliminated from the Spanish Cup for the fifth time by a team from the 3rd league
Solskjaer on 2-1 with Fulham: Having conceded, Manchester United woke up and played a good match. Pogba played well
Manchester United won a Premier League match for the 94th time, conceding first. This is a record of the tournament
Pirlo took the first trophy as a coach-snatched the Super Cup from Gattuso. And once they won together