Poland

Kiedy i kogo gmina zwolni z podatku od nieruchomości

Fotolia

Zwolnienie skierowane jest do nieoznaczonego indywidualnie podatnika i nie jest ograniczone wycznie do podmiotw bdcych jednostkami organizacyjnymi gminy. Rada gminy ma wic prawo do wprowadzenia takiego zwolnienia.

- W lutym br. nasza rada gminy uchwalia zwolnienie w podatku od nieruchomoci dla budynkw zwizanych z dziaalnoci kulturaln i sportow z wyczeniem obiektw zwizanych z prowadzon dziaalnoci gospodarcz (w ramach samodzielnoci gminy i oszczdnoci). Jeden z przedsibiorcw zoy skarg do sdu administracyjnego, twierdzc, e jest to zwolnienie podmiotowe, poniewa wycza prowadzcych dziaalno gospodarcz, a faworyzuje gminne jednostki. Czy ma racj? Czy istnieje ryzyko e sd zakwestionuje uchwa?

Odpowiadajc na pytanie, naley odnie si do przepisw ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opatach lokalnych oraz porednio do przepisw ustawy z 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym. Jeli chodzi o samodzielno finansow gminy, to ustawa o podatkach i opatach lokalnych nie zawiera w tym zakresie adnych regulacji. Natomiast w art. 51 ust. 1 ww. ustawy osamorzdzie gminnym podano, e gmina samodzielnie prowadzi ...