Poland

KE przedłuży ważność niektórych dokumentów

W przygotowaniu jest projekt rozporz¹dzenia, które wejdzie w ¿ycie w najbli¿szym czasie.

Komisja Europejska przedstawi³a projekt rozporz¹dzenia okreœlaj¹cego specjalne i tymczasowe rozwi¹zania zwi¹zane z walk¹ z pandemi¹ covid-19 w wyd³u¿aj¹ce terminy odnawiania i przed³u¿ania dokumentów oraz badañ odnosz¹cych siê do transportu drogowego.

KE proponuje, aby w zwi¹zku z trudn¹ sytuacj¹ pandemiczn¹ w wielu krajach UE, wyd³u¿eniu o 7 miesiêcy podlega³y dokumenty i badania, których termin up³yn¹³/up³ynie w okresie od 1 wrzeœnia 2020 r. do 30 kwietnia 2021 r. Wyd³u¿eniu wa¿noœci podlega³yby m.in.:

– œwiadectwo kwalifikacji zawodowej

– karta kwalifikacji kierowcy

– „kod 95” w prawie jazdy

– przegl¹d okresowy tachografu

– badania techniczne pojazdu

– licencja wspólnotowa

Przedsiêbiorcy przyklasnêli inicjatywnie. – Jest to korzystne dla bran¿y rozwi¹zanie, inicjatywa wysz³a od kilku pañstw cz³onkowskich, a popar³a j¹ KE przygotowuj¹c stosowne propozycje legislacyjne. ZMPD nie zg³osi³o zastrze¿eñ do tych proponowanych rozwi¹zañ. Te regulacje zwiêksz¹ margines bezpieczeñstwa dla przewoŸników drogowych, ich kierowców, z uwagi na wyd³u¿ony przez pandemiê czas na za³atwianie wszelkich formalnoœci administracyjnych – uwa¿a dyrektor Departamentu Transportu ZMPD Piotr Mikiel.

Tak¿e TLP pozytywnie ocenia propozycje Komisji, ale uwa¿a, ¿e rozporz¹dzenie powinno obejmowaæ szerszy katalog rozwi¹zañ u³atwiaj¹cych funkcjonowanie transportu drogowego w okresie pandemii COVID-19. TPL przekaza³o na rêce Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka oraz polskich euro pos³ów listê dodatkowych kwestii, które w opinii TLP powinny zostaæ uwzglêdnione w proponowanym akcie prawnym.

Zalicza siê do nich m.in. wy³¹czenie kierowców wykonuj¹cy przewozy towarów lub osób z obowi¹zkowych zg³oszeñ, rejestrów, formularzy oraz przeprowadzania testów na Covid-19. – Zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej pañstwa cz³onkowskie powinny zapewniæ p³ynny ruch pojazdów ciê¿arowych dostarczaj¹cych codziennie towary do wszystkich krajów UE. Niestety nie wszystkie pañstwa cz³onkowskie o tym pamiêtaj¹ – zaznacza prezes TLP Maciej Wroñski.

TLP wnioskuje o uwzglêdnienie równie¿ dokumentów niezbêdnych w przewozach towarów niebezpiecznych oraz na mo¿liwoœæ czasowego z³agodzenia wybranych przepisów rozporz¹dzenia 561/2006, dotycz¹cego czasu jazdy i odpoczynku kierowców.

Bran¿a spodziewa siê, ¿e projekt wejdzie w ¿ycie w najbli¿szym czasie.

Football news:

Tuchel-Werner: Timo, you play on the right. You've been playing left for a quarter of an hour. Don't you understand?
Liverpool are 7 points behind the Champions League zone, 8 points behind the lost ones
Neymar can play against Barcelona for about 30 minutes
Benfica offers Diego Costa a 2-year contract with a salary of 3 million euros per year
Thierry Henry: Pep is obsessed with tactics. He sees and wants to change so many things that it can be a problem
Cavani is close to an agreement with Boca Juniors. He wants to leave Manchester United in the summer
There are only 6 coaches in the world with a positive balance against Pep. The leader of the rating-Sulscher