Poland

Kazmierz Górski – szczęściarz czy geniusz?

Kazimierz Górski, Jerzy Gorgoñ, Jan Domarski i Jan Tomaszewski

Kazimierz Górski i jego bohaterowie z Wembley przed londyñskim hotelem (od lewej): Jerzy Gorgoñ, Jan Domarski i Jan Tomaszewski

PA Images/Getty Images

2 marca mija 100. rocznica urodzin trenera. Kiedyœ ca³a Polska go zna³a i lubi³a. Gdy piêœciarze, lekkoatleci czy kolarze zdobywali tytu³y i medale, Polacy, ciesz¹c siê, wzdychali: ¿eby tak pi³karze... A¿ w koñcu przyszed³ Górski i da³ nam to, na co czekaliœmy.

Dlaczego uda³o siê w³aœnie jemu? Mia³ intuicjê – coœ, czego nie mo¿na siê nauczyæ i co wynika z w³asnych doœwiadczeñ, inteligencji i obserwacji. Trafi³ na grupê zdolnych pi³karzy, sprzyjaj¹ce okolicznoœci i umia³ to wszystko wykorzystaæ. Sprzyja³o mu szczêœcie, ale potrafi³ mu pomóc. Mo¿e dlatego, ¿e zanim zosta³ trenerem reprezentacji Polski, by³o ju¿ za nim ciekawe ¿ycie i zna³ siê na ludziach.

Lwów

Gra³ w pi³kê w Robotniczym Klubie Sportowym. W sportowej hierarchii Lwowa to druga kategoria – za Pogoni¹, Czarnymi, Lechi¹ i Hasmone¹. Wszystkie cztery gra³y w pierwszej lidze. Górski nie by³ pi³karzem na tyle w mieœcie znanym, aby trafiæ do dru¿yny lepszej ni¿ RKS wystêpuj¹cy w lidze okrêgowej.

Kibicowa³ Pogoni, jednemu z najs³ynniejszych klubów przedwojennej Polski, czterokrotnemu mistrzowi kraju. Czasami ogl¹da³ mecze z zielonej trybuny – kasztanów rosn¹cych wokó³ boiska. Na ga³êziach drzew siedzieli m³odzi kibice, których nie...

Football news:

Lineker on Barca's Cup win: Koeman did a great job in a difficult time for the club
Zidane about Real Madrid: These players have won a lot, but they want more
Sorokin that St. Petersburg may host additional Euro matches: There is nothing to say yet, there is no guarantee
Paul Pogba: Manchester United must win something. I don't like to play and not win
Coach Athletic Marcelino: Barcelona beat us in the Cup final because they were clearly better
Real Madrid: Congratulations to Barcelona and its fans on a well-deserved victory in the Spanish Cup
Antoine Griezmann: I am happy at Barca. We want to win La Liga as well