Poland

Kaucja w obrocie gospodarczym – czy jest kosztem?

Kaucja jest neutralna podatkowo.

Kaucja ma charakter zwrotny. ród³o: Adobe Stock

Kaucji nie nale¿y uto¿samiaæ z zaliczk¹. Przede wszystkim nie jest czêœci¹ ceny i ma charakter zwrotny.

S³owo „kaucja” wywodzi siê od ³aciñskiego s³owa cautio, które oznacza œrodek ostro¿noœci, rozwagê. Jest to okreœlona suma pieniê¿na wp³acana w celu zabezpieczenia roszczeñ w przypadku niewywi¹zania siê lub niew³aœciwego wywi¹zania siê ze zobowi¹zañ. Wp³aca j¹ zamawiaj¹cy us³ugê lub towar.

Kaucji nie nale¿y uto¿samiaæ z zaliczk¹. Przede wszystkim nie jest czêœci¹ ceny i ma charakter zwrotny. Jest wp³acana w celu ,,udzielenia’’ gwarancji, ¿e zamawiaj¹cy nie wycofa siê z zakupu zamówionego towaru lub us³ugi.

Podkreœla to dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z 17 czerwca 2014 r. (ITPP2/443-346a/14/KT): ,, cech¹ charakterystyczn¹ kaucji jest to, ¿e mo¿e ona zostaæ wykorzystana tylko w œciœle okreœlonym przypadku, tj. w razie niedope³nienia zobowi¹zania. Zabezpieczenie wykonania umowy poprzez ustanowienie kaucji ma charakter gwarancyjny, zabezpieczaj¹cy, co oznacza, ¿e jest ona ustanowiona na wypadek, gdyby strona umowy, która z³o¿y³a kaucjê, nie wywi¹za³a siê z niej. Wówczas druga strona umowy mo¿e zaspokoiæ siê ze z³o¿onej kaucji. Co do zasady, kaucja nie jest zaliczana na poczet ceny i podlega zwrotowi po zrealizowaniu warunków umowy, zatem nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i us³ug. Nie jest to bowiem otrzymanie czêœci nale¿noœci; nie mo¿na uznaæ jej ani za zaliczkê, ani za zadatek, ani tym bardziej za przedp³atê lub ratê.”

Kaucja a podatek VAT

Kaucja ma charakter zwrotny. Dlatego te¿ nie powoduje obowi¹zków na gruncie podatku VAT. Wp³acenie kaucji nie jest dokumentowane faktur¹, w przeciwieñstwie do wp³aty zaliczki, która wymaga wystawienia faktury zaliczkowej. Nie jest wymagane równie¿ zarejestrowanie tej wp³aty na kasie fiskalne.

Kaucja nie jest równie¿ przedp³at¹. Po zrealizowaniu umowy, strony mog¹ uznaæ, ¿e wp³acona uprzednio kaucja zostanie zaliczona w poczet zap³aty za umowê. Gdy strony umowy postanowi¹, ¿e kaucja zostanie zaliczona na poczet ceny, traktowana jest w takim przypadku jako zaliczka, co powoduje obowi¹zek wystawienia faktury zaliczkowej.

Zwrot kaucji nie stanowi równie¿ czynnoœci podlegaj¹cej opodatkowaniu podatkiem VAT i nie wywo³uje ¿adnych skutków w tym podatku.

Czy kaucja jest kosztem?

Kaucja nie jest uznawana za koszt uzyskania przychodu. Ma ona charakter zwrotny. W zwi¹zku z tym nie mo¿e byæ traktowana ani jako koszt ani jako przychód. Jest neutralna podatkowo.

Football news:

Gothenburg confirmed Gamshik's move. He signed a six-month contract
Ben Foster: Diego Costa is a dirty little rat. Growled, scratched, did not let me breathe. Suarez:
Rashford escaped with a ligament injury. He has a severe dislocation
Valdes will return to Barcelona and become a goalkeeping coach
Agnelli on changing the format of the Champions League: I hope everything will be decided in the next couple of weeks
Thierry Henry: Do I want to lead Arsenal? Yes. Do I want to mow the lawn at the Emirates? Yes. I am a fan of the club, and this is all utopia
Jose Mourinho: Bale had psychological scars after a couple of seasons with constant injuries