Poland

Katarzyna Szyngiera zdobywczynią Lauru Konrada za "Lwów nie oddamy"

Katarzyna Szyngiera zdoby³a w sobotê Laur Konrada - g³ówn¹ nagrodê Ogólnopolskiego Festiwalu Sztuki Re¿yserskiej "Interpretacje" w Katowicach za realizacjê przedstawienia pt. "Lwów nie oddamy".

Jej spektakl, zrealizowany w Teatrze im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie, wyró¿ni³o troje jurorów: przewodnicz¹cy jury, re¿yser Grzegorz Jarzyna oraz scenografowie Katarzyna Sobañska i Marcel S³awiñski.

Uzasadniaj¹c swój werdykt Grzegorz Jarzyna doceni³ aktualnoœæ spektaklu Katarzyny Szyngiery, jego dobre "rozpracowanie", œwietne wykorzystanie warunków aktorów. "Wielka klasa i styl re¿yserski" - podsumowa³, podkreœlaj¹c, ¿e sam uprawia inny rodzaj teatru, ale ten spektakl go zaskoczy³.

Aktor Jacek Poniedzia³ek wyró¿ni³ Cezarego Tomaszewskiego za spektakl "Gracjan Pan", zrealizowany w Teatrze Capitol we Wroc³awiu, a literaturoznawca prof. Stanis³aw Rosiek - Ma³gorzatê Warsick¹ za przedstawienie "Mistrz i Ma³gorzata", zrealizowane w Teatrze Polskim w Bielsku-Bia³ej.

Tegoroczna, dwudziesta edycja festiwalu odby³a siê w ca³oœci online. Od pierwszej edycji, zorganizowanej w 1998 r., prezentowa³ najciekawsze spektakle zrealizowane w polskim teatrze.

Festiwal "Interpretacje" organizuj¹: Urz¹d Miasta Katowice oraz Miasto Ogrodów - Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek.

Football news:

The Valencia player tested positive for antigens. Yesterday was a match with Atletico
Tottenham topped the rating of the most eco-friendly clubs in the Premier League. Manchester United, Arsenal, Brighton and Man City-in the top 5, Liverpool-7th
Manchester United and Liverpool put on a show in the cup. The sponsor of the entertainment is the bold positions of Trent and Rashford (United have better realized this advantage)
Roman Abramovich: Lampard's status at Chelsea remains unshakeable. He is an iconic figure for the club
Chelsea have sacked Lampard
Sergi Roberto can recover for the game with Athletic on January 31. He missed more than 2 months
Giggs on Bruno and Cantona: There are similarities, but Eric has 4 Premier League titles and a Cup. This is an indicator