Poland

Karty wirtualne. Ile kosztuje alternatywa plastiku

MP Oszczêdnoœci

Karty wirtualne wypieraj¹ plastikowe

Adobe Stock

Bezpieczne p³atnoœci zapewniaj¹ nie tylko bankowe prepaidy, ale równie¿ wydawane przez fintechy i inne instytucje finansowe. Z now¹ ofert¹, równie¿ wirtualn¹, wystartowa³ ZEN. Mo¿na liczyæ na bonusy.

Karta powinna byæ ³atwa w obs³udze i tania, a nie zawsze tak jest, przynajmniej w przypadku plastiku. Skrill chwali siê, ¿e wydanie karty Skrill Prepaid Mastercard jest bezp³atne, ale po sprawdzeniu tabeli op³at okazuje siê, ¿e trzeba zap³aciæ 10 euro za z³o¿enie wniosku o ni¹, a kolejne 10 euro za roczn¹ obs³ugê. Bezp³atna jest natomiast pierwsza karta wirtualna, op³ata za kolejn¹ te¿ nie jest wysoka – wynosi tylko 2,5 euro. Dro¿szy jest plastik ViaBuy Prepaid Mastercard. Wydanie go kosztuje wraz z kontem 295 z³, op³ata roczna 80 z³. Trzeba te¿ omijaæ bankomaty, bo za ka¿d¹ wyp³atê zap³aci siê 20 z³. Bezp³atne jest w zamian do³adowanie karty, darmowe s¹ te¿ przelewy krajowe.

Revolut z ograniczeniami

Najpopularniejsza w Polsce jest karta brytyjskiego Revolut, w której mo¿na p³aciæ w 150 walutach. Mo¿na te¿ zamówiæ kartê wirtualn¹ i dodaæ do Google Pay lub Apple Pay. Od po³owy grudnia 2020 r. Revolut oferuje cztery pakiety. Pakiet Standard jest bezp³atny, ale ma ograniczenia, np. gotówkê mo¿na wyp³acaæ z bankomatów tylko do 800 z³ miesiêcznie. Zmniejszy³ siê te¿ próg bezp³atnej wymiany walut – z 20 tys. z³ do 5 tys. z³. Powy¿ej 5 tys. z³ zap³aci siê 0,5 proc. w dni powszednie i 1,5 proc. w weekendy.

Pakiet Plus kosztuje 14,99 z³ miesiêcznie. Wprawdzie wiêkszej gotówki wyp³aciæ siê w nim nie da, ale nie ma ograniczeñ wymiany walut i ma siê ubezpieczenie od kradzie¿y do 1 tys. funtów miesiêcznie. Kiedyœ mo¿na by³o otrzymaæ równie¿ zagraniczne ubezpieczenie medyczne, ale teraz dotyczy ono jedynie Pakietu Premium za 29,99 z³ i Metal za 49,99 z³. Posiadacze obu mog¹ równie¿ zamówiæ kartê jednorazow¹ do p³atnoœci online i korzystaæ ze zni¿ek oraz moneybacku za zakupy. P³atnoœci w e-sklepach s¹ wiêc jeszcze bezpieczniejsze, bo po ka¿dej p³atnoœci dane kart s¹ zmieniane. Mimo tych zalet z zamówieniem karty Revolut lepiej teraz poczekaæ, poniewa¿ – jak informowani s¹ klienci – po brexicie wp³aty na stary numer rachunku bêd¹ przekierowywane na nowy numer tylko do koñca czerwca 2021 r., a lokalne numery kont nie bêd¹ dostêpne. Konkurentem Revoluta jest Curve, ale fintech nie zdecydowa³ siê na polsk¹ wersjê jêzykow¹, co ograniczy³o zainteresowanie jego kart¹.

IgoriaCard – kontra z NewConnect

Odpowiedzi¹ na wejœcie Revoluta do Polski by³a karta IgoriaCard Mastercard w pakiecie z wielowalutowym kontem dla 17 walut, wydawana przez notowan¹ na NewConnect spó³kê Igoria Trade. Wydanie karty, kiedyœ bezp³atne, teraz kosztuje 30 z³. O po³owê tañsza jest karta wirtualna. Nie trzeba te¿ p³aciæ za jej wysy³kê, która kosztuje 6,9 z³, je¿eli plastik zostanie wys³any poczt¹, lub 19,9 z³ przy przesy³ce kurierskiej. Bezp³atna jest obs³uga karty, ale p³aci siê za wyp³atê gotówki – 2 z³ w Polsce, 1 proc., min. 5 z³, w krajach europejskich i 2 proc., min. 5 z³, poza Europ¹. Igoria potr¹ca te¿ 1,5 z³ prowizji za sprawdzenie salda lub zmianê PIN-u w bankomacie i 1 z³ za czasow¹ blokadê karty. Zalet¹ oferty jest jasna Tabela Op³at i Prowizji. Po jej przestudiowaniu nie bêdzie niespodzianek.

Debetowe karty przedp³acone Mastercard wydaje te¿ Di Pocket, instytucja finansowa dzia³aj¹c¹ na podstawie zezwoleñ wydanych przez litewski urz¹d nadzoru finansowego. Konto g³ówne i pierwsze subkonto s¹ bezp³atne, podobnie jak karty do nich. Bezp³atnie mo¿na wyp³acaæ gotówkê z bankomatów Pekao, z pozosta³ych p³aci siê po 2,5 z³. Za granic¹ prowizja wynosi 0,5 funta, 0,75 euro lub 1 dolar. W WestSteincard do e-konta internetowego mog¹ byæ podpiête trzy prepaidy. Op³ata za kartê plastikow¹ wynosi 5 euro, za wirtualn¹ 1 euro, a jej obs³uga kosztuje 2 euro miesiêcznie. S¹ jednak ograniczenia, saldo karty nie mo¿e przekraczaæ 150 euro miesiêcznie i 1800 euro rocznie. Kosztowne s¹ te¿ wyp³aty z bankomatów.

Na raty lub z cashbackiem

Karty wirtualne wydawane s¹ od rêki, bez czekania na wysy³kê, p³atnoœci za ni¹ i zgodne z trendem eko, a ich wydanie jest tañsze. W ci¹gu kilku lat mog¹ wiêc wyprzeæ plastik. Czeski fintech Twisto ju¿ jakiœ czas temu zapowiedzia³, ¿e do 2024 r. z plastiku zrezygnuje. Na razie mo¿na wybieraæ. Karta wirtualna jest dostêpna po zarejestrowaniu siê na platformie, ale na razie mo¿na ni¹ p³aciæ tylko online.

Z najnowsz¹ ofert¹ wystartowa³ fintech ZEN wspó³pracuj¹cy z Mastercardem. Ma dwa plany: Z³oty i Platynowy. Pierwszy kosztuje miesiêcznie 0,99 euro, drugi 4,99 euro. Plany ró¿ni¹ siê liczb¹ darmowych przelewów, limitem bezp³atnej wymiany walut i kwot¹ bezp³atnych wyp³at z bankomatów. Oba mo¿na wypróbowaæ za darmo przez 30 dni. ZEN kusi te¿ bonusami, nazwanymi zenefitami – przed³u¿on¹ o rok gwarancj¹ na kupiony sprzêt elektroniczny i cashbackiem za zakupy u partnerów ZEN, których jest ju¿ ponad 20.

Instytucje pozabankowe wydaj¹ równie¿ karty kredytowe, które mog¹ pomóc utrzymaæ p³ynnoœæ finansow¹, a ich dostêpnoœæ jest znacznie ³atwiejsza ni¿ w bankach.

Opinie o kartach wirtualnych

Arkadiusz Rochala, dyrektor generalny Sodexo Benefits and Rewards Services w Polsce

Ograniczenia zwi¹zane z pandemi¹, dynamiczny rozwój e-commerce, rosn¹ca popularnoœæ p³atnoœci bezstykowych oraz przejœcie na nowy system pracy – zdalny lub hybrydowy – sprawi³y, ¿e firmy szukaj¹ wygodnych i bezpiecznych form nagradzania pracowników. Widaæ to na przyk³adzie zmieniaj¹cej siê oferty benefitów.

W listopadzie 2020 r. wprowadziliœmy na rynek wirtualne karty przedp³acone, które zapewniaj¹ bezpieczeñstwo dostarczenia i korzystania. Karta, w postaci kodu dostêpowego, trafia bezpoœrednio na adres e-mail osoby obdarowanej. Oszczêdza to czas i pieni¹dze, ale przede wszystkim eliminuje ryzyko zaka¿enia w przypadku kontaktów z innymi czy korzystania z gotówki. Aby skorzystaæ ze œrodków na karcie, wystarczy wejœæ na stronê wirtualna.sodexo.pl i aktywowaæ j¹. Tam te¿ mo¿na sprawdziæ jej saldo, historiê transakcji lub zablokowaæ kartê. Dostêp do danych karty ma tylko osoba obdarowana. Jest to tak¿e rozwi¹zanie przyjazne œrodowisku – bez plastiku, bez opakowania i konfekcjonowania, bez klasycznej dystrybucji.

Adam Mizio³ek, country manager Twisto Polska

Aplikacja Twisto eliminuje obawy kupuj¹cych zwi¹zane z p³atnoœci¹ w nieznanym sklepie i utrat¹ danych lub pieniêdzy. Karta wirtualna Twisto jest dostêpna w aplikacji bezp³atnie. W przeciwieñstwie do kart bankowych nie jest ona po³¹czona z rachunkiem. Nie musimy jej te¿ do³adowywaæ. Twisto daje nam do dyspozycji miesiêczny limit wydatków. Nie ryzykujemy utraty pieniêdzy i mamy do 45 dni, by za darmo sprawdziæ kupiony produkt i ewentualnie odes³aæ go, zanim pieni¹dze opuszcz¹ konto. W razie podejrzanej transakcji kartê mo¿na zablokowaæ i odblokowaæ przez aplikacjê. Dziêki temu ryzyko, ¿e ktoœ u¿yje naszej karty, zanim zostanie dezaktywowana, zostaje wyeliminowane. Dodatkowo transakcja zostaje objêta chargebackiem, co oznacza, ¿e jeœli zareklamujemy j¹ z uzasadnionych powodów, zostanie uniewa¿niona, a pieni¹dze zostan¹ zwrócone.

Football news:

Coach of the Norwegian national team about the Super League: Juventus were knocked out of the Champions League by Lyon, Porto and Ajax, Arsenal and Tottenham are not in the top 30. What the hell are they doing in this tournament?
Writer Stephen Fry on the Premier League clubs in the Super League: Six clubs have achieved what no politician has managed-united the whole of Europe in an aversion to greed and stupidity
Rooney on the Super League's founding clubs: Their bosses are not stupid, let's see what they offer. Manchester United is trying to develop
UEFA and the top clubs need each other too much. Even if Super League is inevitable, the current plan is too raw
Member of the UEFA Executive Committee on Real Madrid, City and Chelsea in the Champions League semi-final: They should be suspended. I expect this to happen on Friday
Karl-Heinz Rummenigge: Bayern did not participate in the discussion of the Super League and welcomes the reforms of the Champions League
Germany vs Super League: Bayern Munich and Borussia Dortmund chose the UEFA side and supported the reform of the Champions League