Poland

Karina Furga-Dąbrowska z Dentons w radzie doradczej Mindful Workplace Community

W kancelariach

Karina Furga-D¹browska

Karina Furga-D¹browska

materia³y prasowe

Karina Furga-D¹browska, partner oraz Europe Chief Mindfulness Officer w kancelarii Dentons, zosta³a powo³ana w sk³ad rady doradczej organizacji Mindful Workplace Community (MWC).

Nominacja ta stanowi wyraz uznania dla ogromnego wk³adu pracy i zaanga¿owania Kariny Furgi-D¹browskiej w promowanie i nauczanie mindfulness (praktyki uwa¿noœci) w miejscu pracy. Kadencja w radzie potrwa rok, z mo¿liwoœci¹ przed³u¿enia na kolejnych 12 miesiêcy - informuje Dentons.

MWC jest miêdzynarodow¹, profesjonaln¹ organizacj¹ zrzeszaj¹c¹ osoby zajmuj¹ce siê rozwojem i szerzeniem wiedzy o mindfulness w organizacjach. Zosta³a utworzona i jest zarz¹dzana przez Mindfulness Initiative (MI), brytyjsk¹ organizacjê charytatywn¹, zajmuj¹c¹ siê edukacj¹. G³ównym zadaniem nowo utworzonej rady doradczej bêdzie wspieranie MWC w nieustaj¹cym rozwoju. Rada bêdzie wspieraæ dyrektorów MWC w procesie realizacji statutowych celów okreœlonych w tej organizacji, a mianowicie w „badaniu, rozwoju i promocji zrównowa¿onego wdra¿ania praktyk uwa¿noœci w œrodowiskach pracy; promowaniu kontaktów miêdzy profesjonalistami aktywnie anga¿uj¹cymi siê w popularyzacjê, organizacjê i prowadzenie szkoleñ z mindfulness w miejscach pracy, tworzeniu lepszych warunków obiegu informacji, wzajemnego wsparcia i dzielenia siê najlepszymi praktykami". Rada bêdzie te¿ opracowywaæ ogólne wytyczne i przeciwdzia³aæ anga¿owaniu siê przez MWC w inicjatywy i decyzje niezgodne z jej celami.

- Jestem zaszczycona powo³aniem mnie do rady doradczej MWC i mo¿liwoœci¹ wspó³pracy z innymi nauczycielami i liderami mindfulness z wiod¹cych organizacji miêdzynarodowych - komentuje Karina Furga-D¹browska. - Do rady wniosê nie tylko swoje entuzjastyczne podejœcie do promowania szkoleñ z uwa¿noœci w œrodowiskach pracy, ale te¿ i wiedzê oraz praktyczne umiejêtnoœci zdobyte w trakcie mojej w³asnej przygody z uwa¿noœci¹, a tak¿e w efekcie uczestnictwa w licznych szkoleniach w tym zakresie. Chêtnie podzielê siê równie¿ najlepszymi praktykami wypracowanymi podczas wdra¿ania ró¿nego rodzaju inicjatyw opartych na uwa¿noœci w globalnej firmie prawniczej - dodaje.

Po ponad 20 latach pracy w œrodowisku korporacyjnym, w tym 12 latach na stanowisku partnera w kancelarii Dentons, Karina Furga-D¹browska zosta³a aktywn¹ promotork¹ programów opartych na uwa¿noœci w organizacjach. Zainicjowa³a i wdro¿y³a prze³omowy projekt NextMind w kancelarii Dentons, pomagaj¹cy pracownikom kancelarii obni¿yæ poziom stresu, przyczyniaj¹cy siê do poprawy ich dobrostanu oraz rozwijaj¹cy ich inteligencjê emocjonaln¹ przy pomocy technik uwa¿noœci. Projekt NextMind zosta³ wysoko rekomendowany w presti¿owym rankingu FT Innovative Lawyers Europe Awards 2019 w kategorii „Zarz¹dzanie i rozwój talentów". NextMind oraz inne inicjatywy oparte na mindfulness s¹ sukcesywnie wdra¿ane w Dentons w ramach globalnej strategii firmy i stanowi¹ jeden z filarów NextTalent – globalnego programu rozwoju zasobów ludzkich kancelarii. Poprzez w³¹czenie NextMind do wszystkich programów rozwojowych Dentons, mindfulness stopniowo staje siê niejako czêœci¹ DNA firmy.

- Uwa¿am, ¿e praktykowanie uwa¿noœci jest kluczem do wyzwolenia potencja³u ludzkiego i poprawy dobrostanu w nowoczesnym œrodowisku pracy. Moj¹ misj¹ jest przekszta³canie organizacji w prawdziwie uwa¿ne miejsce pracy oraz promowanie kultury pracy, w której dobre wyniki osi¹gane s¹ dziêki zrównowa¿onemu przywództwu, autentycznoœci, empatii, uczciwoœci, otwartoœci i wzajemnemu szacunkowi - mówi Karina Furga-D¹browska.

Karina Furga-D¹browska jest prawnikiem, cz³onkiem Zespo³u Prawa Podatkowego i Farmaceutycznego od 2006 r., i partnerem w kancelarii Dentons od 2008 roku. Poza edukacj¹ œciœle prawnicz¹, ukoñczy³a nauczycielski kurs terapii poznawczej opartej na uwa¿noœci (MBCT) w UCSD Center for Mindfulness. Ukoñczy³a te¿ liczne kursy nauczycielskie w Oksfordzkim Centrum Uwa¿noœci (Oxford Mindfulness Center), m. in. Mindfulness in the Workplace oraz Mindfulness-Finding Peace in a Frantic World", a tak¿e program Search Inside Yourself wypracowany przez Google oraz Mindful Self-Compassion i [email protected] Obecnie uczestniczy w dziewiêciomiesiêcznym, wirtualnym globalnym programie Inner MBA opartym na uwa¿noœci, opracowanym przez New York University, Wisdom 2.0, LinkedIn oraz Sounds True.

Football news:

Barcelona was the name of Masserano to substitute for injured Pique. Javier refused (Eduardo Inda)
Inter want to sign Giroud in January
ISCO agent: he wants to try to play in another League
Roberto De Derbi is the new Serie A coaching star. His Sassuolo is the best control team in Italy, but it lacks improvisation
Wayne Rooney: Chelsea and Mourinho wanted to sign me, there were also Real Madrid and Barcelona
Eriksen can go to Real Madrid, ISCO-to Inter as part of the exchange (Sky)
Beckham returned to the cover of FIFA 23 years later. For this, he will get more than paid in real PSG