Poland

Kara za wieczorne spotkanie. Jest kasacja RPO

Rzecznik Praw Obywatelskich wniós³ do S¹du Najwy¿szego kasacjê od wyroku w sprawie zakazu przemieszczania.

Pan Mariusz spotka³ siê w kwietniowy wieczór 2020 r. z panem Tomaszem, co zdaniem policjantów i s¹du w R. oznacza³o, ¿e „nie stosowa³ siê do zakazu przemieszczania siê na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej osób przebywaj¹cych na tym obszarze w zwi¹zku z og³oszonym stanem epidemii w ten sposób, ¿e bez uzasadnienia opuœci³ miejsce zamieszkania w innym celu ni¿ zaspokajanie niezbêdnych potrzeb zwi¹zanych z bie¿¹cymi sprawami ¿ycia codziennego".

W postêpowaniu nakazowym zosta³ ukarany 300 z³ grzywny. Poniewa¿ siê nie sprzeciwi³ wyrokowi, sta³ siê on prawomocny.

Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich nie by³o podstaw do ukarania mê¿czyzny, bowiem zakaz wychodzenia z domu rz¹d wprowadzi³ w kwietniu rozporz¹dzeniem na podstawie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zaka¿eñ i chorób zakaŸnych u ludzi. Ta jednak pozwala tylko ograniczaæ przemieszczanie siê, a nie zakazywaæ go w ogóle. - Wolnoœæ przemieszczania jest wolnoœci¹ chronion¹ przez Konstytucjê (art. 52) i nie mo¿e byæ ograniczana w taki sposób - podnosi RPO.

Jak dodaje, nie mo¿e odpowiadaæ za pope³nienie wykroczenia z art. 54 kodeksu wykroczeñ osoba, która naruszy³a zakaz przemieszczania siê wprowadzony w § 5 Rozporz¹dzenia Rady Ministrów z 10 kwietnia 2020 r. - Przedmiotem bowiem ochrony art. 54 k.w. jest porz¹dek i spokój w miejscach publicznych oraz zasady zachowania siê tam zawarte w przepisach wydanych z upowa¿nienia ustawowego. Natomiast wydaj¹c w § 5 Rozporz¹dzenia generalny zakaz przemieszczania przekroczono delegacjê ustawow¹, na podstawie, której to Rozporz¹dzenie zosta³o wydane - wskazano w kasacji.

Football news:

Lingard scored 8 goals in the Premier League season, repeating his personal best
Antonio Conte: Inter have grown a lot in all aspects in two seasons
Vazquez will miss the rest of Real Madrid's season. He has a sprained cruciate ligament
Mesut Ozil: Real Madrid are the favourites for the La Liga title. Benzema - the best striker of the championship
Bixant Lizarazu: Benzema is one of the best players in the history of French football
A cautious line-up hurt Barca in the first half and forced them to go all-in. Second half = fun
Messi does not score against Real Madrid after Ronaldo's departure to Juve. In the last clasico before the transfer, both scored