Poland

Kancelaria Rymarz Zdort doradzała przy sprzedaży akcji Ten Square Games S.A.

W kancelariach

Prawnicy

Adobe Stock

Kancelaria Rymarz Zdort œwiadczy³a us³ugi doradztwa prawnego na rzecz dwóch znacznych akcjonariuszy spó³ki Ten Square Games S.A. i jej za³o¿ycieli: Macieja Popowicza i Arkadiusza Pernala, przy ofercie sprzeda¿y akcji spó³ki przeprowadzonej w trybie przyspieszonego budowania ksiêgi popytu na akcje spó³ki.

W ramach transakcji Maciej Popowicz i Arkadiusz Pernal sprzedali akcje spó³ki reprezentuj¹ce 9,78% kapita³u zak³adowego oraz ogólnej liczby g³osów w spó³ce, o ³¹cznej wartoœci 355 mln z³. Po rozliczeniu transakcji Maciej Popowicz posiada 1.615.000 akcji Spó³ki, które stanowi¹ 22,2% akcji w kapitale zak³adowym spó³ki, a Arkadiusz Pernal posiada 807.600 akcji spó³ki, które stanowi¹ 11,1% akcji w kapitale zak³adowym spó³ki.

Ten Square Games S.A. jest polskim producentem i wydawc¹ gier udostêpnianych w modelu F2P (free to play) przeznaczonych na urz¹dzenia mobilne (smartfony, tablety) oraz przegl¹darki. Spó³ka konkuruje na rynku globalnym, a jej gry s¹ udostêpniane w wiêkszoœci krajów na œwiecie. Obecnie jest jedn¹ z najwy¿ej wycenianych spó³ek z bran¿y gier na runku regulowanym prowadzonym przez Gie³dê Papierów Wartoœciowych w Warszawie S.A.

W sk³ad zespo³u doradzaj¹cego przy transakcji weszli: Pawe³ Zdort, partner zarz¹dzaj¹cy kancelarii oraz Ewa Bober, partnerka w departamencie korporacyjnym specjalizuj¹ca siê w transakcjach na rynkach kapita³owych.

Football news:

Jose Mourinho: Bale had psychological scars after a couple of seasons with constant injuries
Andrea Pirlo: Juventus have everything to pass Porto, but we will not underestimate it
Pep about the championship: City need 6-7 wins. The opponents need to win everything and wait for our failures
UEFA suspended the referee of the PSG - Istanbul match until the end of the season for inappropriate behavior. The UEFA Control, Ethics and Disciplinary Committee (CEDB) has decided to sanction the referees who worked at the Champions League match between PSG and Istanbul on December 8
The Liverpool management considers the question of Klopp's resignation absurd. He retains full support
Jurgen Klopp: Liverpool will benefit from the Champions League, I hope. Let's go through Leipzig - we can become more confident
Laporta meets with Koeman and Barcelona players