Poland

Kanada w przyszłym tygodniu nie otrzyma szczepionek Pfizera

Fiolka ze szczepionk¹ Pfizera

AFP

Gen. Dany Fortin odpowiedzialny za logistyczn¹ operacjê dostarczania szczepionek na COVID-19 do Kanady i dystrybucjê ich po kraju zapowiedzia³, ¿e w przysz³ym tygodniu Kanada nie otrzyma ¿adnej szczepionki Pfizer/BioNTech.

Przez najbli¿szy miesi¹c liczba szczepionek Pfizer/BioNTech docieraj¹cych do Kanady ma byæ mniejsza o ok. po³owê od pierwotnie oczekiwanej.

Gen. Fortin podkreœli³, ¿e mimo ograniczenia w najbli¿szych tygodniach dostaw szczepionki Pfizera/BioNTech do Kanady, Pfizer ma wywi¹zaæ siê ze swoich zobowi¹zañ wobec tego kraju i dostarczyæ cztery miliony dawek szczepionki do Kanady do koñca marca.

Football news:

Gothenburg confirmed Gamshik's move. He signed a six-month contract
Ben Foster: Diego Costa is a dirty little rat. Growled, scratched, did not let me breathe. Suarez:
Rashford escaped with a ligament injury. He has a severe dislocation
Valdes will return to Barcelona and become a goalkeeping coach
Agnelli on changing the format of the Champions League: I hope everything will be decided in the next couple of weeks
Thierry Henry: Do I want to lead Arsenal? Yes. Do I want to mow the lawn at the Emirates? Yes. I am a fan of the club, and this is all utopia
Jose Mourinho: Bale had psychological scars after a couple of seasons with constant injuries