Poland

Kajetan P. skazany na dożywocie za zabicie lektorki

Kajetan P po przewiezieniu przez policjê z Malty do Polski

materia³y policji

Wyrok do¿ywotniego pozbawienia wolnoœci us³ysza³ we wtorek Kajetan P., który w 2016 r. zabi³ w mieszkaniu na warszawskiej Woli 30-letni¹ lektorkê jêzyka w³oskiego. Proces przed S¹dem Okrêgowym w Warszawie toczy³ siê za zamkniêtymi drzwiami ze wzglêdu na drastyczny charakter sprawy.

Do zabójstwa dosz³o  3 lutego 2016 r. w mieszkaniu przy Skierniewickiej na Woli w Warszawie. Kajetan P.   zada³ kobiecie cios no¿em w szyjê, a nastêpnie poæwiartowa³ jej cia³o i przewióz³ taksówk¹ do

Zatrzymano go po 11 dniach na Malcie i poddano ekstradycji.  Podczas samolotowej podró¿y do Polski zaatakowa³ jednego z eskortuj¹cych go policjantów.

Podczas przes³uchania przyzna³ siê do wszystkich zarzutów. 

W maju 2018 r. ruszy³ proces Kajetana P., którego niektóre media nazwa³y "Hannibalem z ¯oliborza". S¹d potraktowa³ 30-letniego bibliotekarza jako szczególnie groŸnego przestêpcê. Rozprawy toczy³y siê za zamkniêtymi drzwiami w specjalnej,  strze¿onej sali s¹du przy ul. Kocjana na Bemowie w Warszawie.

Football news:

Bernardo Silva on Gladbach's goal: Headbutts are not my thing. I work hard on them
Thibaut Courtois: An away goal means a lot, but the second leg against Atalanta will be different
Giroud and Lewandowski - among the contenders for the title of player of the week in the Champions League
Midfielder Atalanta Pessina about 0:1 with Real Madrid: Well defended, but still missed
Gladbach coach on 0:2 with City: It is difficult to stop an opponent who is in such a form
Pep about Champions League: When I see Bayern like in the match against Lazio, I do not consider Man City the favorite
Morata contracted a cytomegalovirus infection. The Juve striker fainted after the game with Porto