Poland

Kadra w bańce o awans na EuroBasket

Z powodu epidemii koronawirusa reprezentacja Polski zagra z Rumuni¹ i Izraelem w Walencji.

Koronawirus, z którym mierzy siê ca³y œwiat, zmieni³ tak¿e sposób rozgrywania eliminacji do mistrzostw Europy. Po raz pierwszy odbêd¹ siê one w formie miniturniejów, rozgrywanych w „bañkach”. Dlatego Polacy na mecze z Rumuni¹ (28 listopada) oraz Izraelem (30 listopada) pojechali do Hiszpanii.

Mieszkaj¹ i trenuj¹ razem z innymi reprezentacjami w Walencji. Hotel opuszczaj¹ tylko w okreœlonych godzinach, je¿d¿¹ podstawionym autokarem - wszystko po to, ¿eby unikn¹æ zaka¿enia. W polskiej dru¿ynie strat z tego powodu nie by³o, chocia¿ £ukaszem Koszarkiem by³o pewne zamieszanie. Zawodnik mia³ niejasny wynik pierwszego testu, ale on chorobê przechodzi³ ju¿ wczeœniej, w paŸdzierniku, po powrocie dru¿yny Zastalu Zielona Góra z meczu w Rosji. Drugi wynik by³ negatywny i Koszarek do Hiszpanii móg³ polecieæ.

To wa¿ne, bo tym razem zabraknie AJ Slaughtera, który latem mia³ problemy kardiologiczne, nie trenowa³ przez kilka miesiêcy i dopiero niedawno podpisa³ kontrakt z klubem Herbalife Gran Canaria. Slaughter zosta³, ¿eby trenowaæ w klubie. W sk³adzie na mecze w Walencji, oprócz Koszarka, s¹ jeszcze dwaj rozgrywaj¹cy: doœwiadczony Kamil £¹czyñski oraz m³ody £ukasz Kolenda. Z tej trójki ¿aden nie wydaje siê byæ zdecydowanym faworytem do gry w pierwszej pi¹tce: Koszarek w klubie jest rezerwowym, Kolendzie trochê brakuje doœwiadczenia, a £¹czyñski sezon zacz¹³ z opóŸnieniem.

Na pozycji rozgrywaj¹cego mo¿e zagraæ Mateusz Ponitka, który takie zadania dostaje w Zenicie Sankt Petersburg, a trener Mike Taylor próbowa³ takiego wariantu podczas EuroBasketu 2017. Najwa¿niejsze, ¿e lider kadry w ogóle do Hiszpanii przylecia³, bo jego klub gra w Eurolidze, a ta organizacja jest od lat w konflikcie z FIBA, organizuj¹c¹ rozgrywki reprezentacyjne. Ponitka ruszy³ do Walencji dzieñ po meczu z ¯algirisem Kowno i na do³¹czenie do „bañki”  musia³ dostaæ specjaln¹ zgodê. Mo¿e ³atwiej by³o j¹ uzyskaæ, bo Ponitka, podobnie jak Koszarek, zaka¿enie koronawirusem przeszed³ kilka tygodni temu.

W reprezentacji Polski po raz kolejny zabraknie Adama Waczyñskiego. Tutaj na przeszkodzie stoi konflikt zawodnika z prezesem PZKosz Rados³awem Piesiewiczem, o czym mówi siê od dawna. Innego wyt³umaczenia nie ma. Waczyñski gra œwietnie w lidze hiszpañskiej, zawsze by³ lubiany (do czasu konfliktu by³ kapitanem) i na zgrupowania kadry przyje¿d¿a³ chêtnie. Teraz mia³by wyj¹tkowo blisko, ale nie znalaz³ siê nawet na szerokiej liœcie powo³anych.

Ale nawet bez Waczyñskiego reprezentacja Polski ma szansê zapewniæ sobie ju¿ teraz awans na EuroBasket. Pierwsza wygrana powinna przyjœæ ju¿ w sobotê - Polska jest faworytem spotkania z Rumuni¹. Liga w kraju naszych rywali jeszcze nie ruszy³a, a zostali os³abieni przez dodatnie testy na obecnoœæ koronawirusa. Z kadry wypad³o w ten sposób a¿ czterech koszykarzy. Jest za to dwóch naturalizowanych zawodników: Kris Richard (gra w Zastalu Zielona Góra) i Giordan Watson, ale z Polsk¹ zagra tylko jeden z nich, bo tak stanowi¹ przepisy.

Du¿o trudniej zapowiada siê mecz z Izraelem. Trener Oded Kattash ma do dyspozycji m.in. Gala Mekela (kiedyœ w NBA), wybranego w tegorocznym drafcie Yama Madara, czy Guya Pniniego, który kiedyœ wygrywa³ Euroligê.

Sobota: Polska – Rumunia (16.30); 

Poniedzia³ek: Polska – Izrael (16.30). 

Transmisje w TVP Sport

Football news:

Ricard Puig: It's a pretty tough season, I'm not used to playing so little. Scoring with a header is something unreal
Khabib: I am preparing for my debut in big football. I am a free agent
Former Borussia Dortmund midfielder Grosskreutz has finished his career. The world champion is 32 years old
Marcel is considering Valverde's appointment. Ex-Barca coach does not want to go to a club that does not claim titles
Koeman on 2-0 with Elche: Barca are lucky to have ter Stegen
Flick on 4-0 with Schalke: After 2 defeats to Bayern, it was important to return stability
Ian Wright: Bruno decided. And they said he doesn't score in big matches