Poland

Kaczyński: Warto być Polakiem i warto, żeby Polska trwała

Polityka

wicepremier Jaros³aw Kaczyñski, prezes PiS

Fotorzepa, Jerzy Dudek

- To jest konieczne, by Polska trwa³a, a has³em formacji, któr¹ mam zaszczyt reprezentowaæ jest to, ¿e warto byæ Polakiem i warto, ¿eby Polska trwa³a. I dzisiaj taki malutki mo¿e, ale nies³ychanie wa¿ny element tego trwania budujemy, jesteœmy na niezwykle wa¿nym etapie tej budowy - powiedzia³ prezes PiS Jaros³aw Kaczyñski na rozpoczêciu budowy tunelu Uznam-Wolin.

Premier Mateusz Morawiecki i wicepremier Jaros³aw Kaczyñski wziêli udzia³ w uroczystoœci nadania imienia maszyny i rozpoczêcia dr¹¿enia tunelu pod dnem Œwiny ³¹cz¹cego wyspy Uznam i Wolin.

Mieszkañcy w g³osowaniu wybrali propozycjê, by maszyna zosta³a nazwana "Wyspiark¹".

W wypowiedzi, któr¹ przypomniano na pocz¹tku pi¹tkowego wydarzenia prezes PiS w lipcu 2007 r. mówi³, ¿e rozpoczyna siê proces realizacji decyzji o budowaniu tunelu i ocenia³, ¿e inwestycja jest wa¿na dla Polski i rozwi¹¿e "trudn¹ sprawê" dla m.in. mieszkañców Œwinoujœcia.

- Œwinoujœcie, polska czêœæ wyspy Uznam to pocz¹tek naszego kraju, pocz¹tek Polski, mo¿na powiedzieæ, licz¹c od pó³nocnego-zachodu. Ta czêœæ by³a przez wiele lat i ci¹gle jeszcze jest niepo³¹czona drogami, tak jak to byæ powinno, z czêœci¹ pozosta³¹ - stwierdza³, wspominaj¹c o koniecznoœci korzystania z przeprawy promowej. - Postanowiliœmy tê niew³aœciw¹ i szkodliw¹ sytuacjê zmieniæ - mówi³ niespe³na 14 lat temu Kaczyñski.

Prezes PiS zabra³ tak¿e g³os w pi¹tek, wystêpuj¹c jako pierwszy z zaproszonych goœci.

"Silne Pomorze Zachodnie do polska racja stanu"

- Przed laty mój œwiêtej pamiêci brat powiedzia³, ¿e silne Pomorze Zachodnie do polska racja stanu. To wa¿ne s³owa, którymi kierowa³ siê on i którymi my siê kierujemy - oœwiadczy³. Doda³, ¿e s³owa te wyra¿aj¹ d¹¿enie, by Polska by³a pañstwem scalonym i silnym. Mówi³, ¿e jednym z aspektów jest integracja w sferze transportu.

Jaros³aw Kaczyñski powiedzia³, ¿e pewna czêœæ Pomorza Zachodniego by³a "w jakimœ sensie" oddzielona od reszty kraju. - Potrzebna by³a tutaj wola, bo ta inwestycja z punktu widzenia kalkulacji czysto ekonomicznych mog³aby byæ poddawana w w¹tpliwoœæ. Ale na szczêœcie byli tacy, którzy bardzo zdecydowanie d¹¿yli do tego, ¿eby te w¹tpliwoœci prze³amaæ - zaznaczy³.

Wicepremier stwierdzi³, ¿e poprzednie i obecne rz¹dy PiS by³y zdeterminowane, by przeprowadziæ budowê tunelu.

- Rozpoczyna siê wiercenie tunelu. To chwila wa¿na, chwila, która mam nadziejê zostanie zapamiêtana. Teraz ju¿ wiemy na pewno, ¿e ten tunel powstanie i Zachodnie Pomorze, a co za tym idzie Rzeczpospolita Polska bêdzie po³¹czona, bêdzie ju¿ pod ka¿dym wzglêdem jednym pañstwem, jedn¹ ziemi¹, jedn¹ nasz¹ wspóln¹ ojczyzn¹ - podkreœli³ oceniaj¹c, ¿e to wa¿ne z punktu widzenia m.in. gospodarki i kultury.

Kaczyñski o tych, którzy "niejednokrotnie na Polskê podnosili rêkê"

- Staje tutaj kwestia, która musi byæ brana pod uwagê nie tylko w Szczecinie, ale i w Warszawie (...). To kwestia pe³nej kulturowej integracji, kwestia odrzucenia tego fatalnego i oœmieszaj¹cego pomys³u niektórych, by wybieraæ sobie jakby nowych przodków - nie tych, którzy byli naprawdê, tylko tych którzy, w istocie z nami nic nie mieli wspólnego, a niejednokrotnie na Polskê podnosili rêkê - powiedzia³ prezes PiS.

- To wszystko jest pewna ca³oœæ, której nie wolno rozrywaæ. To polityka, która musi byæ przedsiêwziêciem w bardzo du¿ych aspektach (...) jedna, prowadzona przez wszystkich w ramach integracji ludzi, którym powierzono na ró¿nych szczeblach w³adzê; która jest koniecznoœci¹, je¿eli chcemy budowaæ nasz¹ si³ê, nasze bezpieczeñstwo i nasz¹ przysz³oœæ - mówi³ Jaros³aw Kaczyñski.

- To jest konieczne, by Polska trwa³a, a has³em formacji, któr¹ mam zaszczyt reprezentowaæ jest to, ¿e warto byæ Polakiem i warto, ¿eby Polska trwa³a. I dzisiaj taki malutki mo¿e, ale nies³ychanie wa¿ny element tego trwania budujemy, jesteœmy na niezwykle wa¿nym etapie tej budowy - doda³ wicepremier.

Football news:

Tedesco has discovered Promes from a new angle: he is also great between the lines. Grigoryan about the midfielder
Manchester United and Arsenal are Interested in midfielder Fluminense Martinelli, compensation - 40 million euros
Courtois on 2:1 with Barca: Real showed that they can fight
Messi has not scored against Real Madrid since May 2018
Zinedine Zidane: Real Madrid beat Barca deservedly. You can't blame everything on the judge
Ronald Koeman: The referee should have taken a clear penalty. But Barca will have to accept it again
Sergi Roberto on Braithwaite's fall: I was surprised that the referee immediately said that nothing had happened. He did not address VAR