Poland

Kaczyński w kościele. Opozycja: przerażające milczenie biskupów

wicepremier Jaros³aw Kaczyñski, prezes PiS

Fotorzepa, Jerzy Dudek

Politycy opozycji krytycznie odnieœli siê do wyst¹pienia prezesa PiS Jaros³awa Kaczyñskiego, który w koœciele w Starachowicach nawi¹za³ do bie¿¹cych wydarzeñ politycznych.

W sobotê wicepremier Jaros³aw Kaczyñski w koœciele pw. Wszystkich Œwiêtych w Starachowicach uczestniczy³ we mszy œwiêtej w przeddzieñ rocznicy œmierci swojej matki, Jadwigi Kaczyñskiej. W wyst¹pieniu po mszy prezes PiS mówi³, ¿e s¹ ludzie, którzy s³u¿¹ "sprawie niszczenia Koœcio³a, niszczenia naszego narodu". - Musimy mieæ w sobie bardzo siln¹ wolê, by siê temu przeciwstawiæ. By tê walkê o polsk¹ to¿samoœæ, o przyzwoitoœæ w naszym ¿yciu publicznym wygraæ - przekonywa³.

Dowiedz siê wiêcej: Kaczyñski: z³o atakuje nasz¹ ojczyznê

Jaros³aw Kaczyñski t³umaczy³, ¿e przemawia wewn¹trz œwi¹tyni, a nie przed ni¹, poniewa¿ - jak zaznaczy³ - "tam na zewn¹trz stoj¹ ludzie, którzy s³u¿¹ najgorszej sprawie". Odniós³ siê w ten sposób do grupy osób z transparentami Strajku Kobiet, znajduj¹cej siê przed koœcio³em. W czasie uroczystoœci zebrani przed œwi¹tyni¹ kilkukrotnie skandowali przez megafon slogan "twoja wina".

Prezes PiS nawi¹za³ tak¿e do niedawno wyemitowanego filmu dotycz¹cego tzw. afery Amber Gold. Oceni³, ¿e ukazany w filmie mechanizm rz¹dzenia Polsk¹ zakoñczy³ siê w 2015 r. Odnosz¹c siê do has³a powtarzanego przez demonstrantów Kaczyñski przekonywa³, ¿e wszyscy ludzie dobrej woli w kraju winni s¹ temu, ¿e tamten czas siê skoñczy³. Wyrazi³ nadziejê, ¿e nigdy nie spe³ni siê has³o "¿eby by³o, jak by³o".

Wyst¹pienie Jaros³awa Kaczyñskiego w starachowickim koœciele wywo³a³o komentarze polityków opozycji.

Wicemarsza³ek Sejmu Ma³gorzata Kidawa-B³oñska (PO) oceni³a, ¿e to, co wydarzy³o siê w koœciele w Starachowicach, by³o "przera¿aj¹ce". "Ale jeszcze bardziej przera¿aj¹ce jest milczenie biskupów" - napisa³a na Twitterze.

Pose³ Platformy S³awomir Nitras skrytykowa³ fakt, ¿e wyst¹pienie prezesa PiS transmitowa³a Telewizja Polska. Krytycznie o sprawie wypowiedzia³a siê tak¿e Katarzyna Lubnauer, by³a przewodnicz¹ca Nowoczesnej.

"Polityka na grobach najbli¿szych. Kim trzeba byæ, by tak postêpowaæ?" - napisa³ przewodnicz¹cy PO Borys Budka.

"Jaros³aw Kaczyñski przyzna³ dziœ spod o³tarza, ¿e z³o atakuje nasz¹ Ojczyznê i naród. Zgadzam siê z jego diagnoz¹ w stu procentach" - skomentowa³ z kolei by³y premier Donald Tusk.

Pose³ Konfederacji Krzysztof Bosak odniós³ siê do faktu, ¿e prezes PiS przemawia³ w koœciele. "Podczas prawid³owo odprawionej Mszy katolickiej nie s¹ mo¿liwe jakiekolwiek wyst¹pienia œwieckich. Msza ma swój wypracowany przez wieki rytua³. Zak³ócanie Mszy jakimiœ okolicznoœciowymi przemówieniami niszczy sacrum liturgii. To jeden z przejawów posoborowego progresywizmu" - oceni³ na Twitterze.

Football news:

Cavani has returned to training and is likely to play against Crystal Palace
Fabio Capello, Juventus played Rugby against the Port. Only Ronaldo and Chiesa can make a difference in this squad
Neymar: I posted how I was recovering from my injury, and I didn't get any messages saying, Wow, what a professional. No
Ole Gunnar Solscher: The work of the judges is very difficult and without additional pressure. We have to make their decisions
Joan Laporta: I'm sure Messi won't stay at Barca if I don't win the election. He gives the club 30% of revenue
Trent had idolized Gerrard since he was a kid, and he was in a fairy tale: he got Steven's care and the captain's armband. The story of a great relationship
Hazard's recovery from the injury is delayed. He probably won't play against Atletico on March 7