Poland

Kaczyński: Stan klęski? Nie jestem zwolennikiem

Jaros³aw Kaczyñski w poniedzia³ek trafi³ na kwarantannê

Fotorzepa, Jerzy Dudek

- Musimy z jednej strony zabezpieczyæ zdrowie obywateli, ale z drugiej daæ im szansê pracowaæ, utrzymaæ sprawnoœæ gospodarcz¹ pañstwa - mówi o ewentualnym wprowadzeniu w Polsce stanu wyj¹tkowego lub stanu klêski ¿ywio³owej wicepremier Jaros³aw Kaczyñski.

Teraz koncentrujemy siê na zabezpieczeniu wydolnoœci s³u¿by zdrowia. Nastawiamy siê na najczarniejszy scenariusz i pod niego przygotowujemy opiekê zdrowotn¹ - powiedzia³ w rozmowie z "Gazet¹ Polsk¹" prezes PiS Jaros³aw Kaczyñski.

Wicepremiera zapytano równie¿, czy rozwa¿ane jest wprowadzenie stanu klêski ¿ywio³owej czy wyj¹tkowego. - Nie jestem zwolennikiem tego rozwi¹zania. Musimy z jednej strony zabezpieczyæ zdrowie obywateli, ale z drugiej daæ im szansê pracowaæ, utrzymaæ sprawnoœæ gospodarcz¹ pañstwa. Dlatego jako szkodliwe uznajê zarówno nawo³ywanie do lockdownu, bo finansowo by³by on bardzo trudny, a z drugiej wmawianie ludziom, ¿e COVID to ma³y problem i nie nale¿y siê nim przejmowaæ. Otó¿ nie, to realne zagro¿enie i nale¿y chroniæ siebie i innych przed zaka¿eniem - mówi³ Kaczyñski.

- Bardzo krytycznie patrzê na artyku³y prasowe, które przekonuj¹ ludzi choæby do tego, ¿e noszenie masek jest bzdur¹. I równie krytycznie oceniam dzia³anie niektórych samorz¹dów, choæby warszawskiego, pozwalaj¹ce na zgromadzenia, bêd¹ce w oczywisty sposób z³amaniem rygoru epidemicznego i po prostu zagro¿eniem dla bezpieczeñstwa ludzi - doda³.

W poniedzia³ek prezes PiS trafi³ na kwarantannê. Kaczyñski mia³ kontakt z osob¹ zaka¿on¹ koronawirusem. "Pan Prezes czuje siê dobrze, swoje obowi¹zki w miarê dostêpnych mo¿liwoœci bêdzie realizowa³ z domu" - przekaza³ wicerzecznik PiS Rados³aw Fogiel

Football news:

Ney warmly recalls Maradona: at the age of 14, he brought the legend to an exhibition match, Diego himself offered to take a photo
Klopp responded to Neville's criticism about the words about 5 substitutions and the calendar: I'm not like him. I'm talking about all the players
The hardest task: help choose the best attacking midfielder in history
Mourinho, Lampard, Solskjaer and Moyes claim the title of best coach of November in the Premier League
Brunu, Grealish, Chilwell, Heibjerg - among the contenders for the November best player award in the Premier League
Klopp-best coach of 2020, flick-2nd, Guardiola-3rd (ESPN)
The most beautiful football documentary, I think, was made about Leeds. We talked to the Director