Poland

Kaczyński: Kto dziś rozbija prawicę działa przeciw Polsce

Jaros³aw Kaczyñski

Fotorzepa, Jerzy Dudek

- Ka¿dy kto rozbija dzisiaj prawicê - ale rozbijaniem jest jest tak¿e odmowa g³osowania bo myœmy siê umówili na wspólne g³osowania - dzia³a przeciw Polsce, przeciw polskiej rodzinie i przeciw polskim wartoœciom - mówi w rozmowie z PAP, opublikowanej na stronie www.pap.pl, prezes PiS Jaros³aw Kaczyñski.

Mówi¹c o opozycji Kaczyñski stwierdza, ¿e jej politycy "proponuj¹ zdemolowanie Polski w imiê ich interesów i interesów zewnêtrznych".

- Te interesy to tak¿e narzucenie Polsce rewolucji obyczajowej niszcz¹cej rodzinê, tradycjê narodow¹, wszystko co stanowi o naszej to¿samoœci, ale niszcz¹c¹ tak¿e zdrowy rozs¹dek - dodaje.

Kaczyñski stwierdza te¿, ¿e "rozbijaniem prawicy" jest dziœ "tak¿e odmowa g³osowania". - Bo myœmy (PiS, Solidarna Polska, Porozumienie - red.) siê umówili na wspólne g³osowania - podkreœla.

Nastêpnie dodaje, ¿e ten, kto "rozbija prawicê dzia³a przeciw Polsce, przeciw polskiej rodzinie i przeciw polskim wartoœciom".

- Trzeba siê zjednoczyæ, a kto tego nie rozumie, jest po prostu kimœ kto szkodzi - podsumowuje.

Football news:

Foden stopped working with the company that tweeted about Mbappe. The firm said that all posts are coordinated with clients
Pogba on Jose's words about Solskjaer: He lost the match and wanted to talk not about the game, but about someone's dad. Very Mourinho-like
Herta went into quarantine with the whole team. Matches against Mainz, Freiburg and Schalke postponed
Benzema and Real Madrid are close to extending their contract until 2023
In 1936, the City was supposed to come to the USSR. The tour was approved by Stalin, but the organizer was shot
Petrzhela on Kudela's disqualification: A disaster! Black is black, and white is white. How else to say it?
Neymar was named the best player of the week in the Champions League