Poland

Kaczyński bez recepty

Zbigniew Ziobro, Jaros³aw Kaczyñski i Jaros³aw Gowin

Entuzjazm, powiewaj¹ce sztandary, wielkie projekty... W Zjednoczonej Prawicy to ju¿ zapomniana przesz³oœæ. Na zdjêciu Zbigniew Ziobro, Jaros³aw Kaczyñski i Jaros³aw Gowin podczas konwencji wyborczej w 2018 r.

Forum

Nikomu w Zjednoczonej Prawicy nie op³aca siê dziœ d¹¿yæ do przyspieszonych wyborów. Zarazem nikt nie zamierza iœæ na choæby najmniejszy kompromis. St¹d obawy, ¿e spirala autodestrukcji siê rozkrêci, chocia¿ nikt jej nie chce.

Wywiad Jaros³awa Kaczyñskiego dla Polskiej Agencji Prasowej z 26 lutego nieco mnie zaskoczy³. Przywykliœmy do jego cokolwiek zdawkowych i mocno apodyktycznych deklaracji. Ale tym razem równie mocno, jak ton niejasnej, adresowanej do koalicjantów PiS przestrogi, uderza brak choæby markowanego pomys³u na rozwi¹zanie kryzysu w Zjednoczonej Prawicy. W tej sytuacji maksyma „tisze jediesz, dalsze budiesz", któr¹ Kaczyñski kiedyœ tak lubi³ (i do której rzadko siê stosowa³), nasuwa siê sama.

„Polska stoi dzisiaj przed ogromn¹ szans¹, a warunkiem jej wykorzystania jest jednoœæ obozu Zjednoczonej Prawicy; ka¿dy, kto rozbija dzisiaj prawicê, dzia³a przeciw Polsce, przeciw polskiej rodzinie i przeciw polskim wartoœciom" – to brzmi jak rytualne zaklêcie przywódcy przyzwyczajonego do dominacji nad wszystkimi i wszystkim. Formu³ki maj¹ pokrywaæ twarde historyczne koniecznoœci.

Kto sieje wiatr

Tyle ¿e taki jêzyk pojawia siê w momencie szczególnej bezrad...

Football news:

Karl-Heinz Rummenigge: Bayern did not participate in the discussion of the Super League and welcomes the reforms of the Champions League
Germany vs Super League: Bayern Munich and Borussia Dortmund chose the UEFA side and supported the reform of the Champions League
Tuchel about the Super League: I don't want to get involved in this, because my words may sound like an excuse
UEFA has approved a change in the format of the Champions League. The Europa League and the LK will also lose the group stage from 2024
Lineker on Super League: Klopp has always been a man of the people. I wonder what coaches like Jurgen and Pep will say
UEFA President: Super League is a greedy project that could kill football forever. But this will not happen
Ceferin about Agnelli: The president of an organization with 247 clubs just ran away from it - I have never seen this in my life