Poland

Johnson: „Brytyjski wariant” może być bardziej śmiertelny

Boris Johnson

AFP

- Chocia¿ tzw. „wariant brytyjski” koronawirusa SARS-CoV-2 mo¿e byæ bardziej œmiertelny, „wszystkie dowody” wskazuj¹, ¿e obecne szczepionki s¹ przeciwko niemu skuteczne - powiedzia³ Boris Johnson, premier Wielkiej Brytanii.

Nowy wariant B.1.1.7 zosta³ po raz pierwszy wykryty w hrabstwie Kent we wrzeœniu zesz³ego roku. Od tego czasu sta³ siê dominuj¹c¹ wersj¹ wirusa w Anglii i Irlandii Pó³nocnej, rozprzestrzeni³ siê te¿ w ponad 50 innych krajach.

- Oprócz szybszego rozprzestrzeniania siê, wydaje siê równie¿, ¿e obecnie istniej¹ dowody na to, ¿e nowy wariant, który po raz pierwszy zosta³ zidentyfikowany w Londynie i na po³udniowym wschodzie, mo¿e byæ powi¹zany z wy¿szym stopniem œmiertelnoœci - poinformowa³ w pi¹tek premier Boris Johnson. Podkreœli³, ¿e to „w du¿ej mierze” nowy szczep jest odpowiedzialny za wysokie statystyki zachorowañ i zgonów na Wyspach.

- Wszystkie obecne dowody nadal wskazuj¹, ¿e obecne szczepionki pozostaj¹ skuteczne przeciwko starej i nowej wersji koronawirusa - zaznaczy³ Johnson.

Patrick Vallance, g³ówny doradca naukowy rz¹du, powiedzia³, ¿e po zaka¿eniu wariantem koronawirusa SARS-CoV-2 z Wuhan, œrednio na tysi¹c osób w wieku powy¿ej 60 lat umiera 10 chorych. W przypadku wariantu brytyjskiego to 13-14 na tysi¹c pacjentów.

Szczep, zidentyfikowany po raz pierwszy w hrabstwie Kent, jest o ponad 70 proc. bardziej zaraŸliwy od wariantu z Wuhan.

Football news:

Cavani has returned to training and is likely to play against Crystal Palace
Fabio Capello, Juventus played Rugby against the Port. Only Ronaldo and Chiesa can make a difference in this squad
Neymar: I posted how I was recovering from my injury, and I didn't get any messages saying, Wow, what a professional. No
Ole Gunnar Solscher: The work of the judges is very difficult and without additional pressure. We have to make their decisions
Joan Laporta: I'm sure Messi won't stay at Barca if I don't win the election. He gives the club 30% of revenue
Trent had idolized Gerrard since he was a kid, and he was in a fairy tale: he got Steven's care and the captain's armband. The story of a great relationship
Hazard's recovery from the injury is delayed. He probably won't play against Atletico on March 7