Poland

Johnny Deep chce sprzedać całą wioskę we Francji

Aktor Johnny Deep znów usi³uje sprzedaæ swoj¹ niesamowit¹ francuska posiad³oœæ w Prowansji.

Za 33 mln euro (prawie 150 mln z³otych) nowy w³aœciciel dostanie nie tylko 15 hektarów ziemi, ale tak¿e ca³¹ zabytkow¹, XIX-wieczn¹ wioskê w jednym z najbardziej urokliwych zak¹tków Francji.

Deep wystawia³ posiad³oœæ na sprzeda¿ ju¿ dwa razy - w 2015 i 2016 roku, ale jeszcze nie znalaz³ na ni¹ chêtnego. Za pierwszym razem chcia³ za posiad³oœæ 23 mln euro, ale za drugim ju¿ 50 milionów.

Posiad³oœæ znajduje siê niedaleko miejscowoœci Plan-de-la-Tour w regionie Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrze¿e, w departamencie Var. Zaledwie 30 km od Saint Tropez. Aktor kupi³ j¹ w 2001 roku, kiedy zwi¹zany by³ z francusk¹ aktorka i piosenkark¹ Vaness¹ Paradis. Mieszkali tam ze swoimi dzieæmi przez 14 lat. Dla nich powsta³o te¿ wiele atrakcji na terenie posiad³oœci, jak profesjonalny skate park czy dwa baseny.

W sumie na terenie posiad³oœci znajduje siê kilkanaœcie ró¿nych, starych budynków, w tym g³ówny dom, kilka domów dla goœci, kaplica a nawet bar z restauracj¹, warsztaty, gara¿ oraz dom dla pracowników. W ogrodzie s¹ a¿ dwa baseny, ogród warzywny, winnica, ogród oliwny oraz 300-letnie dêby, a tak¿e skate park i si³ownia.

G³ówny, kamienny dom w typowym prowansalskim stylu ma powierzchniê oko³o 400 metrów kwadratowych w tym 5 sypialni, a tak¿e pracowniê malarska, profesjonaln¹ kuchniê, jadalniê oraz piwnicê win oraz zadaszony taras nad basem. Aktor wyda³ oko³o 10 mln dolarów na remont i odtworzenie pierwotnego wygl¹du wszystkich zabudowañ na terenie posiad³oœci. Jednak po rozstania z matk¹ swoich dzieci postanowi³ pozbyæ siê posiad³oœci.

Football news:

Tuchel on the fight for the top 4: Everything is in the hands of Chelsea
Chelsea announced their withdrawal from the Super League last of the Premier League clubs
Six English clubs - Manchester United, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Arsenal and Tottenham - intend to return to the Association of European Clubs (ESA) after they decided to withdraw from the European Super League
Super League does not give up: they promise to revise the format in order to return and save football further
Football belongs to the fans. Today, more than ever. Tweet of the day by Gerard Pique
AC Milan and Inter are withdrawing from the Super League
It turns out that Barcelona was not formally part of the Super League. Laporta is against her - and everything was planned in advance