Poland

Joanna Rajkowska buduje podziemne miasto

materia³y

To najnowszy projekt artystki, znanej powszechnie autorki projektu „Pozdrowienia z Alej Jerozolimskich”, czyli sztucznej palmy na Rondzie de Gaulle’a w Warszawie. Najnowsza praca powstaje w Zachêcie i zapowiada otwarcie wystawy „Rihizopolis” 1 lutego.

Rhizopolis przypomina o zale¿noœci cz³owieka od ekosystemów. To podziemne miasto przetrwania wygl¹da jak g¹szcz korzeni, w którym odbiorcy maj¹ doœwiadczyæ mo¿liwych skutków katastrofy klimatycznej. Na pozór mo¿na siê w œród nich schroniæ, ale ta podziemna przestrzeñ budzi niepokój, jeœli nie grozê.

- Chcê, ¿eby wchodz¹c na wystawê, odwiedzaj¹cy poczuli siê nieistotni, zrozumieli, ¿e w majestatycznym œwiecie przyrody s¹ takim samym kruchym, uwarunkowanym bytem, jak wszystko, co istnieje – wyjaœnia artystka. - Przera¿a mnie sprawczoœæ cz³owieka – fakt, ¿e jednym gestem jesteœmy w stanie wykarczowaæ setki hektarów lasu czy skazaæ niezliczone gatunki istot na zag³adê. Zaburzamy porz¹dek rzeczy na ka¿dym poziomie, sami siebie prowadzimy na skraj antropogenicznej katastrofy klimatycznej. To, co teraz dzieje siê na ca³ym œwiecie, pandemia, to tylko przygrywka do tego, co nas czeka. Chcia³abym, aby widz czu³ moje w³asne przera¿enie, ale i mój g³êboki respekt wobec wszelkiej materii, wobec Ziemi. – dodaje.

Bezpoœredni¹ inspiracja nowego projektu Joanny Rajkowskiej, przypominaj¹cego scenografiê do nieistniej¹cego filmu, by³a obserwacja masowej wycinki lasów, po której na wielu hektarach ziemi zostaj¹ tylko martwe korzenie drzew.

Twórcy wystawy podkreœlaj¹, ¿e ¿adne drzewo nie zosta³o œciête na potrzeby Rhizopolis. Wystawa powstaje we wspó³pracy z botaniczk¹ Urszul¹ Zaj¹czkowsk¹, autork¹ ksi¹¿ki „Patyki, badyle”, która zapewnia, ¿e „Konstrukt Rhizopolis nie jest fantazj¹”.

Football news:

Cavani has returned to training and is likely to play against Crystal Palace
Fabio Capello, Juventus played Rugby against the Port. Only Ronaldo and Chiesa can make a difference in this squad
Neymar: I posted how I was recovering from my injury, and I didn't get any messages saying, Wow, what a professional. No
Ole Gunnar Solscher: The work of the judges is very difficult and without additional pressure. We have to make their decisions
Joan Laporta: I'm sure Messi won't stay at Barca if I don't win the election. He gives the club 30% of revenue
Trent had idolized Gerrard since he was a kid, and he was in a fairy tale: he got Steven's care and the captain's armband. The story of a great relationship
Hazard's recovery from the injury is delayed. He probably won't play against Atletico on March 7