Poland

Joanna Mucha opuszcza PO. Dołączy do Szymona Hołowni

Do ruchu Polska 2050 do³¹czy³a pos³anka Platformy Obywatelskiej Joanna Mucha. - Nadszed³ taki moment, w którym zorientowa³am siê, ¿e ja i PO jesteœmy w innym miejscu - t³umaczy swoj¹ decyzjê pos³anka.

W poniedzia³ek lider Polski 2050, Szymon Ho³ownia powiedzia³, ¿e nied³ugo utworzy ko³o parlamentarne. - Jestem spokojny o to, ¿e niebawem bêdziemy mogli cieszyæ siê tak¹ instytucjonaln¹ obecnoœci¹ poprzez ko³o parlamentarne. Nie wiem jak szybko uda nam siê zbudowaæ ko³a poselskie i senatorskie osobno, ale nie mamy te¿ jakichœ wilczych apetytów - mówi³ w rozmowie z Polskim Radiem.

- Nam chodzi g³ównie o to ¿eby dobrze zbudowaæ siê w przysz³ych wyborach a w tych wyborach zdobyæ przynajmniej minimaln¹ „p³ywalnoœæ w politycznym basenie” poprzez trzy byty takie jak ko³o poselskie, senatorskie i parlamentarne, które bêd¹ sprawnie dzia³aæ - zapowiada³.

W œrodê do Polski 2050 do³¹czy³a Joanna Mucha. Pos³anka PO powiedzia³a, ¿e kilka lat temu partia wpad³a w pu³apkê "totalnej opozycji".

Joanna Mucha jest parlamentarzystk¹ od 2007 roku. W latach 2011-2013 roku by³a ministrem sportu i turystyk i w rz¹dzie Donalda Tuska. 

W ubieg³ym roku Mucha zapowiada³a start w wyborach na przewodnicz¹c¹ Platformy Obywatelskiej. Swoj¹ decyzjê zmieni³a kilka dni póŸniej. - W moim przekonaniu dominuj¹c¹ emocj¹ wœród ludzi Platformy i naszych wyborców jest potrzeba zmiany. I poczucie, ¿e bez zmiany przewodnicz¹cego Platforma Obywatelska nie ruszy do przodu - t³umaczy³a.

Football news:

Cavani has returned to training and is likely to play against Crystal Palace
Fabio Capello, Juventus played Rugby against the Port. Only Ronaldo and Chiesa can make a difference in this squad
Neymar: I posted how I was recovering from my injury, and I didn't get any messages saying, Wow, what a professional. No
Ole Gunnar Solscher: The work of the judges is very difficult and without additional pressure. We have to make their decisions
Joan Laporta: I'm sure Messi won't stay at Barca if I don't win the election. He gives the club 30% of revenue
Trent had idolized Gerrard since he was a kid, and he was in a fairy tale: he got Steven's care and the captain's armband. The story of a great relationship
Hazard's recovery from the injury is delayed. He probably won't play against Atletico on March 7