Poland

Joanna Jóźwik goni olimpijską formę

Doœwiadczona zawodniczka biega w³asnymi œcie¿kami. Kiedy jesieni¹ koledzy z reprezentacji narzekali na zamkniête granice i trenowali w kraju, ona na w³asn¹ rêkê zorganizowa³a zgrupowanie w Portugalii. Praca za granic¹ przynios³a tej zimy szósty czas na œwiecie w biegu na 800 metrów. Wyjazd sprawi³ jednoczeœnie, ¿e szanse na miejsce w kadrze narodowej straci³ jej trener Jakub Ogonowski.

Szkoleniowiec, który opiekuje siê te¿ 400-metrowcem Karolem Zalewskim, móg³ podj¹æ wspó³pracê z blokiem wytrzyma³oœci lub sprintu. Polski Zwi¹zek Lekkiej Atletyki (PZLA) zaprasza³ go na zgrupowania do Spa³y, ale Ogonowski wybra³ wyjazd za granicê. - Zawsze kierujê siê dobrem zawodnika, a w Spale nie zrobilibyœmy takiej pracy, jak w Portugalii - wyjaœnia w rozmowie z „Rzeczpospolit¹”.

Ta decyzja przynios³a wyniki. Bran¿owy magazyn „Athletics Weekly” widzi dziœ w JóŸwik faworytkê halowych mistrzostw Europy, choæ Polka stawi czo³a juniorskiej rekordzistce œwiata z Wielkiej Brytanii Keely Hodgkinson oraz Norwe¿ce Heddzie Hynne, która w tym roku pobi³a rekord kraju.

- Trenujê po to, ¿eby walczyæ o medale, a czujê siê œwietnie. Jestem szybka, dynamiczna. LuŸniej mi siê biega i oddycha - nie kryje JóŸwik. - Du¿o da³y nam nie tylko zgrupowania, ale tak¿e namiot hipoksyjny, w którym spêdzi³am po trzy tygodnie w grudniu i styczniu. Ustawiliœmy wysokoœæ na 2500 metrów, dziêki czemu w powietrzu by³o tylko 15,4 proc. tlenu.

Polka odbiera nagrodê za lata bólu. JóŸwik w 2016 roku by³a na szczycie kariery - zdoby³a dwa medale mistrzostw Europy i by³a pi¹ta na igrzyskach, gdzie wyprzedzi³y j¹ trzy biegaczki z hiperandrogenizmem. Zatrzyma³y j¹ problemy zdrowotne. Rok temu, kiedy po piêciu latach przerwy zdoby³a z³oto mistrzostw Polski, trudno by³o jej opanowaæ wzruszenie.

Zawody w Toruniu to dla niej pierwsza wielka impreza od mistrzostw œwiata w Londynie (2017), gdzie p³aka³a po pora¿ce w pó³finale. Teraz na walkê w Toruniu cieszy siê ca³¹ sob¹, powrotowi towarzyszy te¿ jednak stres. Eliminacje biegu na 800 metrów w pi¹tek od 13:08.

Football news:

Cavani's goal to Tottenham was cancelled out after VAR due to McTominay's go-ahead
Lingard scored 8 goals in the Premier League season, repeating his personal best
Antonio Conte: Inter have grown a lot in all aspects in two seasons
Vazquez will miss the rest of Real Madrid's season. He has a sprained cruciate ligament
Mesut Ozil: Real Madrid are the favourites for the La Liga title. Benzema - the best striker of the championship
Bixant Lizarazu: Benzema is one of the best players in the history of French football
A cautious line-up hurt Barca in the first half and forced them to go all-in. Second half = fun