Poland

Język śląski zagrożeniem dla polszczyzny w całym kraju?

Ustanowienie nowego jêzyka regionalnego mo¿e spowodowaæ, ¿e przestaniemy mówiæ po polsku – g³osi zaskakuj¹cy dokument rz¹du.

Nazwy miast i ulic by³yby zapisywane w dwóch jêzykach, a œl¹ska mowa mog³aby byæ nauczana w szkole – takie by³yby skutki podniesienia rangi etnolektu œl¹skiego do rangi jêzyka regionalnego. Projekt ustawy w tej sprawie z³o¿yli rok temu pos³owie KO, PSL i Lewicy, a pod koniec lutego przedstawiciele porozumienia œl¹skich organizacji i polityków Œlonsko Sztama zaapelowali do marsza³ek El¿biety Witek o rozpoczêcie prac.

I maj¹ one w koñcu ruszyæ. Pod koniec stycznia projekt zosta³ skierowany do pierwszego czytania w Sejmie. Z naszych informacji wynika, ¿e raczej nie zyska poparcia PiS. Œwiadczy o tym projekt stanowiska rz¹du, który powsta³ w MSWiA, a w lutym zosta³ skierowany pod ocenê ministrów.

MSWiA negatywnie opiniuje projekt, pos³uguj¹c siê przy tym zaskakuj¹c¹ argumentacj¹. Twierdzi, ¿e podniesienie rangi mowy œl¹skiej w dalszej perspektywie mog³oby doprowadziæ do sytuacji, ¿e Polacy przestaliby mówiæ po polsku.

Jak to mo¿liwe? Ministerstwo zauwa¿a, ¿e o status jêzyka regionalnego staraj¹ siê te¿ dla swej mowy mieszkañcy Wilamowic spod Bielska-Bia³ej. „Uznanie etnolektu œl¹skiego za jêzyk regionalny, a tym samym objêcie go ochron¹ wynikaj¹c¹ z tego tytu³u, mo¿e spowodowaæ podobne oczekiwania u przedstawicieli innych grup regionalnych, chc¹cych pielêgnowaæ swoje lokalne »jêzyki« (gwary, dialekty)" – pisze resort. I dodaje: „Uznawanie istnienia kolejnych dialektów jako jêzyków regionalnych mog³oby w rezultacie doprowadziæ do paradoksalnej sytuacji, w której spo³eczeñstwo Rzeczypospolitej Polskiej sk³ada³oby siê wy³¹cznie z osób pos³uguj¹cych siê odrêbnymi jêzykami regionalnymi bez istnienia narodowego jêzyka ogólnego".

Monika Rosa z KO, autorka projektu o jêzyku œl¹skim, mówi, ¿e to absurd. – Autor opinii ma chyba bardzo z³e zdanie o sile jêzyka i narodu polskiego. To buduje obawê, ¿e ten rz¹d naprawdê nie wierzy w Polskê – komentuje.

– W czasach intensywnej globalizacji, w dodatku po tym, gdy przetoczy³ siê przez nas walec socjalistycznej monokultury, pos³ugiwanie siê takimi argumentami jest bardzo bolesnej – mówi z kolei œl¹ski senator KO Marek Plura. – W czasie d³ugiej batalii o uznanie jêzyka œl¹skiego nie s³ysza³em jeszcze tak kuriozalnego uzasadnienia odmowy – dodaje.

Obecny projekt nie jest bowiem pierwszy. Przez ostatnie lata do Sejmu wp³ynê³o piêæ poselskich projektów o œl¹skim jêzyku regionalnym, w tym dwa Marka Plury i dwa Moniki Rosy. W parlamencie by³ te¿ obywatelski projekt o uznaniu Œl¹zaków za mniejszoœæ etniczn¹.

¯aden nie spotka³ siê z przychylnoœci¹ w³adzy, a odmowy zaczê³y siê za rz¹dów PO. Najczêœciej powtarzanym argumentem by³o to, ¿e œl¹ski nie jest jêzykiem, lecz jedynie dialektem. Równie¿ tym razem taki w³aœnie wywód zajmuje wiêkszoœæ stanowiska rz¹du.

Plura mówi, ¿e opinie jêzykoznawców o tym, czy œl¹ski jest odrêbnym jêzykiem, dziel¹ siê po po³owie. A Rosa jest przekonana, ¿e ustawa zostanie uchwalona, gdy PiS przegra wybory. – Nie ma co liczyæ, ¿e stanie siê to za rz¹dów tej partii – mówi.

Football news:

UEFA will soon announce whether the Champions League and Europa League will be completed this season. In social networks there were rumors about the suspension of tournaments
In football revolution-live online 🚨 Super League starts in August, wait for the matches in the middle of the week
FIFA: We can only express our disapproval of the creation of a closed European league
Agnelli left the post of head of the Association of European Clubs. All 12 clubs of the founding clubs of the Super League have also left
The start of the Super League is scheduled for August. 20 clubs, matches in the middle of the week, clubs will be able to play in the national championships
Agnelli resigns as head of the Association of European Clubs. The participants of the Super League scored for an emergency meeting-they supported UEFA
Florentino Perez is the chairman of the European Super League. Andrea Agnelli and Joel Glazer are the deputies