Poland

Język śląski zagrożeniem dla polszczyzny? Dokument rządu

Ustanowienie nowego jêzyka regionalnego mo¿e spowodowaæ, ¿e przestaniemy mówiæ po polsku – g³osi zaskakuj¹cy dokument rz¹du.

Nazwy miast i ulic by³yby zapisywane w dwóch jêzykach, a œl¹ska mowa mog³aby byæ nauczana w szkole – takie by³yby skutki podniesienia rangi etnolektu œl¹skiego do rangi jêzyka regionalnego. Projekt ustawy w tej sprawie z³o¿yli rok temu pos³owie KO, PSL i Lewicy, a pod koniec lutego przedstawiciele porozumienia œl¹skich organizacji i polityków Œlonsko Sztama zaapelowali do marsza³ek El¿biety Witek o rozpoczêcie prac.

I maj¹ one w koñcu ruszyæ. Pod koniec stycznia projekt zosta³ skierowany do pierwszego czytania w Sejmie. Z naszych informacji wynika, ¿e raczej nie zyska poparcia PiS. Œwiadczy o tym projekt stanowiska rz¹du, który powsta³ w MSWiA, a w lutym zosta³ skierowany pod ocenê ministrów.

MSWiA negatywnie opiniuje projekt, pos³uguj¹c siê przy tym zaskakuj¹c¹ argumentacj¹. Twierdzi, ¿e podniesienie rangi mowy œl¹skiej w dalszej perspektywie mog³oby doprowadziæ do sytuacji, ¿e Polacy przestaliby mówiæ po polsku.

Jak to mo¿liwe? Ministerstwo zauwa¿a, ¿e o status jêzyka regionalnego staraj¹ siê te¿ dla swej mowy mieszkañcy Wilamowic spod Bielska-Bia³ej. „Uznanie etnolektu œl¹skiego za jêzyk regionalny, a tym samym objêcie go ochron¹ wynikaj¹c¹ z tego tytu³u, mo¿e spowodowaæ podobne oczekiwania u przedstawicieli innych grup regionalnych, chc¹cych pielêgnowaæ swoje lokalne »jêzyki« (gwary, dialekty)" – pisze resort. I dodaje: „Uznawanie istnienia kolejnych dialektów jako jêzyków regionalnych mog³oby w rezultacie doprowadziæ do paradoksalnej sytuacji, w której spo³eczeñstwo Rzeczypospolitej Polskiej sk³ada³oby siê wy³¹cznie z osób pos³uguj¹cych siê odrêbnymi jêzykami regionalnymi bez istnienia narodowego jêzyka ogólnego".

Monika Rosa z KO, autorka projektu o jêzyku œl¹skim, mówi, ¿e to absurd. – Autor opinii ma chyba bardzo z³e zdanie o sile jêzyka i narodu polskiego. To buduje obawê, ¿e ten rz¹d naprawdê nie wierzy w Polskê – komentuje.

– W czasach intensywnej globalizacji, w dodatku po tym, gdy przetoczy³ siê przez nas walec socjalistycznej monokultury, pos³ugiwanie siê takimi argumentami jest bardzo bolesnej – mówi z kolei œl¹ski senator KO Marek Plura. – W czasie d³ugiej batalii o uznanie jêzyka œl¹skiego nie s³ysza³em jeszcze tak kuriozalnego uzasadnienia odmowy – dodaje.

Obecny projekt nie jest bowiem pierwszy. Przez ostatnie lata do Sejmu wp³ynê³o piêæ poselskich projektów o œl¹skim jêzyku regionalnym, w tym dwa Marka Plury i dwa Moniki Rosy. W parlamencie by³ te¿ obywatelski projekt o uznaniu Œl¹zaków za mniejszoœæ etniczn¹.

¯aden nie spotka³ siê z przychylnoœci¹ w³adzy, a odmowy zaczê³y siê za rz¹dów PO. Najczêœciej powtarzanym argumentem by³o to, ¿e œl¹ski nie jest jêzykiem, lecz jedynie dialektem. Równie¿ tym razem taki w³aœnie wywód zajmuje wiêkszoœæ stanowiska rz¹du.

Plura mówi, ¿e opinie jêzykoznawców o tym, czy œl¹ski jest odrêbnym jêzykiem, dziel¹ siê po po³owie. A Rosa jest przekonana, ¿e ustawa zostanie uchwalona, gdy PiS przegra wybory. – Nie ma co liczyæ, ¿e stanie siê to za rz¹dów tej partii – mówi.

Football news:

Cagliari snatched a 4-3 victory over Parma, trailing 1-3 by the 65th minute. 2 goals scored in added time
Werner pro 1-0 with City: The best teams in England played. If Chelsea win the trophy, the season is a success
Tuchel on Guardiola and City: Chelsea deserved to win over the best coach and one of the best teams
Guardiola on de Bruyne's injury: It doesn't look good. He is in pain
Thomas Mueller: Flick didn't explain his decision, but neither should he. He spent a lot of energy for 1.5 years
Guardiola on 0:1 with Chelsea: It is not easy to beat a team that defends itself in the third
Tuchel on the victory over Man City: A very strong Chelsea game. Proud