Poland

Jeżdżą sankami po obozie koncentracyjnym. "Ślady na grobach"

Wikimedia Commons/Attribution-ShareAlike 2.5 Generic (CC BY-SA 2.5)/Adnreas Trepte

W³adze muzeum, które znajduje siê na terenie by³ego obozu koncentracyjnego Buchenwald, zaapelowa³y na swojej stronie internetowej, aby odwiedzaj¹cy uszanowali pamiêæ o tych, którzy tam zginêli. Ze wzglêdu na to, ¿e obóz rozci¹ga siê na zalesionym obszarze, czêœæ turystów próbuje uprawiaæ tam sporty zimowe.

W³adze muzeum, znajduj¹cego siê na terenie by³ego obozu koncentracyjnego Buchenwald, s¹ oburzone zachowaniem odwiedzaj¹cych, którzy staraj¹ siê uprawiaæ tam sporty zimowe. Maj¹ oni przychodziæ na teren obozu miêdzy innymi z sankami.

Jak powiedzia³ w rozmowie z BBC historyk Rikola-Gunnar Lüttgenau, „dzia³alnoœæ sportowa w tym miejscu jest zakazana, ale w ubieg³y weekend teren obozu by³ intensywnie eksploatowany, a na grobach znaleziono wiele œladów sanek”. - Z powodu pandemii obiekty sportowe w regionie s¹ zamkniête. Ale zak³ócanie spokoju zmar³ych jest przestêpstwem podlegaj¹cym karze grzywny - zaznaczy³. - Niestety, coraz wiêcej ludzi lekcewa¿y to miejsce, je¿d¿¹c konno czy motocyklami po lesie. Zostanie wzmocniona ochrona terenu - doda³.

Muzeum napisa³o na swojej stronie internetowej natomiast, ¿e odwiedzaj¹cy „urz¹dzaj¹ sobie przeja¿d¿ki sankami po masowych grobach”. „Takie nadu¿ycia musz¹ siê skoñczyæ. Bêd¹ zg³aszane przypadki uprawiania sportów zimowych w pobli¿u zbiorowych grobów. To zak³óca spokój zmar³ych” - podkreœlono.

Wyzwolony 11 kwietnia 1945 roku przez ¿o³nierzy USA KZ Buchenwald ko³o Weimaru by³ jednym z najwiêkszych obozów koncentracyjnych za³o¿onych na terytorium III Rzeszy. Przez ca³y okres jego istnienia trafi³o tam 250 tys. osób z wszystkich okupowanych krajów europejskich. Byli to g³ównie ¯ydzi, cz³onkowie grupy etnicznej Sinti i Romowie, dzia³acze ruchu oporu, homoseksualiœci i ¿o³nierze radzieccy.

Z badañ wynika, ¿e w obozie KZ Buchenwald ³¹cznie zamordowano b¹dŸ doprowadzono do œmierci oko³o 56 tys. osób.

Football news:

Three Barca players under the age of 19 have scored in La Liga this season. This is a tournament record
Mbappe has scored 7 goals in his last 4 matches
Andrea Pirlo: Juventus started 20 minutes late. But I liked the reaction of the team
Ronald Koeman: There are no excuses at Barca for playing young people. So it is even more pleasant to win
Federico Chiesa: For Juventus, every match is now like a final: in Serie A, in the Champions League and in the Cup
Juventus is 1 point behind Milan and 7 points behind Inter. The teams have 25 matches each
Moriba scored for Barca in La Liga in 18 years and 46 days. Only Messi, Fati, Pedri and Krkic have done it before