Poland

Jest wyrok ws. księdza Arkadiusza H. z filmu Sekielskich

Ksiê¿a

Adobe Stock

Duchowny przedstawiony w filmie braci Sekielskich pn. "Zabawa w chowanego" zosta³ uznany za winnego molestowania ministranta. S¹d Rejonowy w Pleszewie skaza³ ksiêdza Arkadiusza H. na 3 lata pozbawienia wolnoœci oraz zakaz wykonywania zawodu nauczyciela lub opiekuna przez okres 10. lat. Wyrok nie jest prawomocny.

Górny wymiar kary za dzia³anie, którego dopuœci³ siê mê¿czyzna to nawet 12 lat pozbawienia wolnoœci. Prokuratura domaga³a siê skazania na 6 lat w wiêzieniu, oœmioletniego zakazu kontaktu z pokrzywdzonym oraz zakazu pracy z dzieæmi przez maksymalnie mo¿liwy czas.

Pe³nomocnik oskar¿onego adw. Micha³ Królikowski mówi¹c o sprawiedliwym wyroku wniós³ o pozbawieniu wolnoœci na pó³tora roku w zawieszeniu na okres 5 lat.

Przypomnijmy, ¿e w wyemitowanym w zesz³ym roku filmie braci Sekielskich ujawniono sprawê duchownego, który mia³ dopuœciæ siê wykorzystywania seksualnego wobec trzech ch³opców: Bart³omieja, Jakuba i Andrzeja.

Dzisiejszy wyrok odnosi siê do jednego z pokrzywdzonych Bart³omieja P. Ksi¹dz przyzna³ siê do pope³nienia przestêpstwa o charakterze seksualnym na 15-latku w nastêpstwie z góry powziêtego zamiaru.

Football news:

Tedesco has discovered Promes from a new angle: he is also great between the lines. Grigoryan about the midfielder
Manchester United and Arsenal are Interested in midfielder Fluminense Martinelli, compensation - 40 million euros
Courtois on 2:1 with Barca: Real showed that they can fight
Messi has not scored against Real Madrid since May 2018
Zinedine Zidane: Real Madrid beat Barca deservedly. You can't blame everything on the judge
Ronald Koeman: The referee should have taken a clear penalty. But Barca will have to accept it again
Sergi Roberto on Braithwaite's fall: I was surprised that the referee immediately said that nothing had happened. He did not address VAR