Poland

Jest rozporządzenie przedłużające tarczę. Wiadomo, komu się należy pomoc

TURYSTYKA Trendy

Fot. Adobe Stock

W Dzienniku Ustaw ukaza³o siê dzisiaj zapowiadane uchwa³¹ rz¹du rozporz¹dzenie przed³u¿aj¹ce dzia³anie tarczy 6.0 i rozszerzaj¹ce je na niektóre grupy zawodowe zwi¹zane z turystyk¹.

Dokument przewiduje cztery rodzaje pomocy.

2. O ponowne œwiadczenie postojowe mog¹ siê ubiegaæ prowadz¹cy dzia³alnoœæ oznaczon¹ kodami: 49.39.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C.

3. Dotacja na pokrycie bie¿¹cych kosztów prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej, czyli tak zwana mikropo¿yczka w wysokoœci 5 tysiêcy z³otych trafi do mikroprzedsiêbiorców i ma³ych przedsiêbiorców, którzy prowadz¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ oznaczon¹ kodami: 49.39.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z , 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C.

Dotacja nie mo¿e byæ udzielona przedsiêbiorcom, którzy zawiesili wykonywanie dzia³alnoœci gospodarczej „na okres obejmuj¹cy dzieñ 30 listopada 2020 r.” – zastrzega rozporz¹dzenie.

Warunek do punktów 1, 2 i 3 – przychód z tej dzia³alnoœci uzyskany w jednym z trzech miesiêcy poprzedzaj¹cych miesi¹c z³o¿enia wniosku by³ ni¿szy w nastêpstwie wyst¹pienia covid-19 co najmniej o 40 procent w stosunku do przychodu uzyskanego w miesi¹cu poprzednim lub w analogicznym miesi¹cu roku poprzedniego.

4. I wreszcie zwolnienie z op³acania sk³adek na ZUS (ubezpieczenia spo³eczne, zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnoœciowy, Fundusz Gwarantowanych Œwiadczeñ Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych) za okres od 1 grudnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r. dla nastêpuj¹cych kodów PKD: 49.39.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C

Warunek – trzeba byæ zg³oszonym jako p³atnik sk³adek przed 1 listopada 2020 r. Jeœli ktoœ ju¿ zap³aci³ sk³adki ma prawo wyst¹piæ o zwrot nadp³aconych kwot.

Wniosek o zwolnienie trzeba z³o¿yæ nie póŸniej ni¿ do 31 marca 2021 roku.

Rozporz¹dzenie (zobacz je tutaj) wejdzie w ¿ycie 1 lutego, wtedy dopiero bêdzie mo¿na wyst¹piæ o pomoc.

Football news:

15 main stories of our football: Evseev flies in ski boots, Shirokov in a long binge, Galitsky on the treadmill finds Pereira
Oyarzabal first scored a penalty for Sociedad in a match with Manchester United. He has 16 goals from the point
Pioli about Milan in the 1/8 finals: Winning the Europa League gives you a ticket to the Champions League
Coach miner Castro about the Europa League: Ready to take on any opponent
Moreno has 6 goals in his last 5 games for Villarreal
Coach of Zagreb: In the matches with Krasnodar, we showed how good we are. Only the implementation needs to be worked on
Ole Gunnar Solskjaer: Manchester United are waiting for three important weeks, matches with Chelsea, Leicester. We are confident in ourselves