Poland

Jest porozumienie ze związkowcami w LOT

LOT

Bloomberg

Po trwaj¹cych ponad dwa tygodnie negocjacjach LOT podpisa³ porozumienie ze wszystkimi zwi¹zkami zawodowymi w sprawie redukcji zatrudnienia. W pierwszym pó³roczu z linii odejdzie do 300 osób.

Na mocy zawartego porozumienia przewoŸnika opuœci do 300 pracowników, z czego ok. po³owa odejdzie w pierwszych dwóch kwarta³ach tego roku. W ci¹gu kolejnych dwóch lat ze spó³k¹ po¿egna siê ok. 150 osób, które osi¹gn¹ w tym czasie wiek emerytalny. Wed³ug informacji przewoŸnika LOT tworzy obecnie ok. 8 tys. miejsc pracy bezpoœrednio oraz w zwi¹zanych z nim spó³kach serwisowo-obs³ugowych.

- Dziêkujê zwi¹zkom zawodowym za konstruktywn¹ wspó³pracê i osi¹gniête porozumienie. Rozstanie z niektórymi naszymi pracownikami to jedna z najtrudniejszych decyzji, jakie musia³em podj¹æ jako mened¿er. Jest ona niezbêdna by uchroniæ wiêkszoœæ zespo³u i zapewniæ stabilizacjê PLL LOT – powiedzia³ Rafa³ Milczarski, prezes LOT.

Jak informuje LOT w komunikacie wys³anym do mediów dostosowanie zatrudnienia do post-covidowego rynku wymusi³y zatwierdzone przez Komisjê Europejsk¹ i uwarunkowane unijnymi przepisami zasady pomocy publicznej. Spó³ka musi osi¹gn¹æ efektywnoœæ ekonomiczn¹. „A to w obecnej sytuacji wi¹¿e siê z optymalizacj¹ dzia³alnoœci. Relatywnie niewielkie ograniczenie zespo³u mo¿liwe jest dziêki oszczêdnoœciom poczynionym przez LOT w innych obszarach, a przede wszystkim w kosztach leasingu samolotów" — czytamy w komunikacie.

W pierwszej kolejnoœci przewidziano mo¿liwoœæ dobrowolnego zg³aszania siê pracowników chc¹cych odejœæ ze spó³ki, w tym osób, które w ci¹gu najbli¿szych dwóch lat osi¹gn¹ wiek emerytalny. W drugiej kolejnoœci odejd¹ osoby dobrane na podstawie transparentnych i obiektywnych kryteriów. Dla tych pracowników przewoŸnik przewidzia³ dodatkowe œwiadczenia pieniê¿ne oraz dzia³ania pomagaj¹ce odnaleŸæ siê na rynku pracy.

W informacji LOT podkreœla równie¿, ¿e w ci¹gu ostatnich 5 lat dzia³alnoœci spó³ka siê nieustannie rozwija³a. Przesz³o dwukrotnie zwiêkszy³a siê liczba przewiezionych pasa¿erów: z 4,3 mln w 2015 r. do 10,4 mln w 2019 r. Dwukrotnie wzros³a te¿ liczba samolotów, z 39 do 80, a przychody w 2019 r. wynios³y niemal 7,4 mld PLN wobec 3 mld PLN w 2015 r.

Dzisiaj wszystkie linie lotnicze na œwiecie pozbywaj¹ siê samolotów i pracowników. W Europie LOT to robi jako ostatni. Wed³ug prognoz Miêdzynarodowego Zrzeszenia PrzewoŸników Powietrznych (IATA) bran¿a bêdzie odczuwaæ skutki pandemii jeszcze przez wiele lat, a poziom ruchu lotniczego z 2019 r. nie powróci wczeœniej ni¿ za cztery lata. Szacuje siê, ¿e globalne straty netto wynios³y 118 mld USD w 2020, a w 2021- nie bêd¹ ni¿sze, ni¿ 38 mld USD. Wg. IATA w roku 2020 zatrudnienie w bran¿y lotniczej zmniejszy³o siê o 35,5 proc. Dalsza sytuacja w lotnictwie zale¿y od tego, jak szybko œwiat upora siê z pandemi¹, na ile pomog¹ testy i szczepionka i jak szybko bêdzie odbudowywa³ siê globalny popyt na podró¿e lotnicze.

Football news:

Schalke have not won 10 matches and are last in the Bundesliga. They have 10 points in 24 games
Monchi apologized to Koeman for calling him a whiner. He also apologized to Messi
A player from the 3rd division of Guatemala was disqualified for 5 years for hitting a referee in the face
Benzema can play with Atletico. He returned to the general group of Real Madrid
Leeds midfielder Diaz: Ronaldinho is my childhood idol. He played with joy and spontaneity
Rivaldo: I would like to see Barca's epic comeback against PSG, but I don't believe it. Winning the Cup will not save the season
Marquinhos: I'm getting more and more excited about Ligue 1. It's not PSG bad, just other teams at a good level