Poland

Jest porozumienie ws. stacjonowania wojsk USA w Korei Płd.

Korea Po³udniowa zwiêkszy swój wk³ad w pokrywanie kosztów stacjonowania wojsk USA w tym kraju na mocy porozumienia zawartego miêdzy Seulem a Waszyngtonem - poinformowa³ w niedzielê wieczorem Departament Stanu USA.

Negocjacje na temat dalszej obecnoœci wojsk USA w Korei Po³udniowej znalaz³y siê w impasie w czasie prezydentury Donalda Trumpa, który odrzuci³ propozycjê zwiêkszenia kwoty przekazywanej w USA przez Koreê Po³udniow¹ w zwi¹zku z obecnoœci¹ w niej amerykañskich wojsk o 13 proc. - do ok. 1 mld dolarów rocznie. Trump chcia³, by Seul p³aci³ za obecnoœæ amerykañskich wojsk 5 mld rocznie (obecnie - przed zawarciem porozumienia przez administracjê Bidena - p³aci ok. 920 mln dolarów rocznie).

Nowe porozumienie musi jeszcze zostaæ ratyfikowane przez po³udniowokoreañski parlament. MSZ Korei Po³udniowej potwierdzi³, ¿e obie strony porozumia³y siê, ale nie przedstawi³ szczegó³ów porozumienia.

W ubieg³ym miesi¹cu USA porozumia³y siê te¿ z Japoni¹ ws. stacjonowania w tym kraju ok. 55 tysiêcy amerykañskich ¿o³nierzy. Na mocy porozumienia Japonia nadal ma p³aciæ rocznie ok. 1,9 mld dolarów w zwi¹zku z kosztami obecnoœci wojsk USA na jej terytorium.

Football news:

Werner pro 1-0 with City: The best teams in England played. If Chelsea win the trophy, the season is a success
Tuchel on Guardiola and City: Chelsea deserved to win over the best coach and one of the best teams
Guardiola on de Bruyne's injury: It doesn't look good. He is in pain
Thomas Mueller: Flick didn't explain his decision, but neither should he. He spent a lot of energy for 1.5 years
Guardiola on 0:1 with Chelsea: It is not easy to beat a team that defends itself in the third
Tuchel on the victory over Man City: A very strong Chelsea game. Proud
Four Monaco players were infected with the coronavirus before the match with Bordeaux. Golovin - in the application for the game