Poland

Jest nowe rozporządzenie rządu. Co się zmienia od 23 stycznia

W sobotni wieczór w Dzienniku Ustaw pojawi³o siê nowe rozporz¹dzenie zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie w sprawie ustanowienia okreœlonych ograniczeñ, nakazów i zakazów w zwi¹zku z wyst¹pieniem stanu epidemii. Co siê zmieni?

Zgodnie z nowymi przepisami rz¹d postanowi³ uzupe³niæ rozporz¹dzenie z dnia 21 grudnia 2020 r. i zwolni³ z obowi¹zku odbycia kwarantanny po przekroczeniu granicy osoby, które poœwiadcz¹ swój stan zdrowia negatywnym wynikiem testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2. Bandanie musi byæ wykonane przed przekroczeniem granicy, w okresie 48 godzin, licz¹c od momentu wyniku testu.

Dziesiêciodniowej izolacji nie musz¹ przechodziæ tak¿e cz³onkowie kadry narodowej polskich zwi¹zków sportowych, cz³onkowie sztabu szkoleniowego, lekarze, fizjoterapeuci i sêdziowie sportowi, wracaj¹cy do Polski z miêdzynarodowych zawodów organizowanych przez miêdzynarodow¹ federacjê sportow¹ dzia³aj¹c¹ w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim lub inn¹ uznan¹ przez Miêdzynarodowy Komitet Olimpijski albo organizowanych przez miêdzynarodow¹ organizacjê sportow¹ o zasiêgu kontynentalnym nale¿¹c¹ do takiej federacji.

W nowym rozporz¹dzeniu znalaz³y siê te¿ dodatkowe punkty dotycz¹ce grup zawodowych, którym umo¿liwia siê pobyt w hotelu w ramach podró¿y s³u¿bowej.

Do listy uprzywilejowanych dodano: osoby, które realizuj¹ okreœlone projekty inwestycyjne, sêdziów sportowych, osoby przeprowadzaj¹ce kontrolê antydopingow¹ oraz dziennikarzy, którzy wykonuj¹ pracê poza miejscem zamieszkania.

Dok³adnie chodzi o dziennikarzy, którzy zajmuj¹ca siê redagowaniem, tworzeniem lub przygotowywaniem materia³ów prasowych i pozostaj¹ w stosunku pracy z redakcj¹ albo zajmuj¹ca siê tak¹ dzia³alnoœci¹ na rzecz i z upowa¿nienia redakcji.

Z zakazu zgromadzeñ rz¹dowe regulacje wykluczaj¹ m.in. szkolenia, kursy i testy kwalifikacyjne dla stra¿y gminnej. Gromadziæ mog¹ siê tak¿e uczestnicy konkursów, olimpiad i turniejów edukacyjnych oraz zdaj¹cy próbny egzamin ósmoklasisty oraz maturê.

Przepisy wchodz¹ w ¿ycie z dniem 23 stycznia 2021 r.

Football news:

Gattuso was fined 3 thousand euros for blasphemy
Burnley will ask for 50 million pounds for Pope. The goalkeeper is Interesting to Tottenham
Gladbach midfielder Neuhaus would like to move to Liverpool, his compensation is 40 million euros. Bayern are unlikely to fight for a player
Sampaoli took charge of Marseille. Contract - until 2023
Carlos Bianchi: PSG can score 5-6 goals for Barca in the second leg of the Champions League
Director of Shakhtar Srna about Roma in the 1/8 finals of the Europa League: Chances 50-50
Eintracht's forward Silva scored his 19th Bundesliga goal. Lewandowski has 26 goals, Holand has 17