Poland

Jedyny taki kalendarz adwentowy: zegarki zamiast czekoladek

Kalendarz adwentowy Chronext

Kalendarz adwentowy Chronext

Fot: Chronext

Kalendarz adwentowy, w którym s³odkoœci zast¹piono kolekcjonerskimi modelami Rolexa, Patka Philippe’a czy Audemars Piguet, to pomys³ ekspertów z platformy Chronext poœrednicz¹cej w handlu u¿ywanymi zegarkami.

Kalendarze adwentowe to œwi¹teczna tradycja. Uwielbiaj¹ je dzieci, bo w œrodku kryj¹ siê czekoladki, ka¿dego dnia mo¿na zjeœæ inn¹, w oczekiwaniu na œwiêta. Czy mo¿na zrobiæ kalendarz adwentowy, który spodoba siê doros³ym? Eksperci z firmy Chronext odpowiadaj¹ œmia³o: tak. Kalendarz adwentowy w ich wersji to rarytas wype³niony rzadkimi modelami najbardzej poszukiwanych marek zegarkowych.

Za 24 drzwiczkami potê¿nej drewnianej skrzyni eksperci Chronext umieœcili luksusowe zegarki, które stopniowo bêd¹ ods³aniane na profilu firmy w mediach spo³ecznoœciowych.

Do tej pory Chronext zaprezentowa³ trzy z nich – Audemars Piguet Royal Oak Double Balance Wheel Openworked, Patek Philippe Nautilus ref. 3712 (ka¿dy z nich warty jest ponad 100 tysiêcy euro) i wyprodukowanego w zaledwie 100 egzemplarzach A.Lange & Soehne Richard Lange Jumping Seconds.

To nie koniec, jeœli chodzi o zegarki z najwy¿szej pó³ki – w kolejnych dniach, a¿ do 24 grudnia, w kalendarzu adwentowym Chronext maj¹ zostaæ zaprezentowane m.in. rzadkie modele Rolexa czy Vacheron Constantin.

£¹czna wartoœæ wszystkich zegarków ukrytych w tym wyj¹tkowym kalendarzu adwentowym to 1,25 miliona euro. Ca³y zestaw dostêpny jest na zamówienie i mo¿na kupiæ go wraz ze skrzyni¹, wysok¹ na 1,77 metra i wykonan¹ z litego drewna pokrytego lakierem fortepianowym.

Football news:

To beat Real Madrid and Barca in three days is an atrocity. Athletic Director about the Spanish Super Cup
Poland coach of Bzenec left his post
Carlos Tevez: I won't stop playing for my family. It was important to win the Maradona Cup
Borussia Gladbach will sign Kone to a contract until 2026. The midfielder will finish the season in Toulouse
Leonardo: I don't think Tuchel's resignation was a surprise. PSG simply anticipated the events
Milan will announce the signing of Mandzukic and Tomori this week
Leonardo on Messi at PSG: We are not at the negotiating table, but the chair is reserved. Such a player is always on our lists