Poland

Jedni 288, inni 1680 zł. Opłaty za śmieci coraz dotkliwsze

Najtañszym miastem w Polsce pod k¹tem op³at za wywóz œmieci w 2020 roku s¹ S³ubice. Najdro¿ej jest w Wa³czu.

Obok dro¿ej¹cej ¿ywnoœci i energii, op³aty za us³ugi komunalne coraz dotkliwiej obci¹¿aj¹ bud¿ety polskich rodzin. Wystarczy wspomnieæ, ¿e œrednioroczne koszty odbioru odpadów wzros³y o 84 proc. w stosunku do 2018 roku.

mieszkañcy Polski wschodniej p³ac¹ zauwa¿alnie mniej za odbiór odpadów komunalnych

W ca³ej strukturze wydatków zwi¹zanych z utrzymaniem gospodarstwa domowego warto przyjrzeæ siê op³atom za us³ugi komunalne, których czêsto nie da siê obni¿yæ ograniczaj¹c konsumpcjê lub korzystaj¹c z oferty konkurencji. Przyk³adem mog¹ byæ koszty zwi¹zane z odbiorem odpadów segregowanych naliczane bezpoœrednio za osobê lub dla gospodarstwa domowego. Eksperci rankomat.pl sprawdzili, jak sytuacja w ci¹gu dwóch ostatnich lat wp³ywa³a na obci¹¿enie bud¿etu 4-osobowej rodziny.

Najdro¿szy wywóz œmieci jest w dolnoœl¹skim

Gospodarstwa domowe, które w 2020 roku zdecydowa³y siê na selektywn¹ zbiórkê odpadów ponosz¹ œrednioroczny koszt za ich odbiór w wysokoœci 904 z³ (wyliczony na podstawie œrednich z 16 województw). Kluczowa jest tu jednak dynamika cen, które wzros³y o 42 proc. w stosunku do 2019 roku i o 85 proc. w okresie dwóch lat.

Najwy¿sze œrednioroczne obci¹¿enia tytu³em odbioru segregowanych odpadów komunalnych dotykaj¹ mieszkañców województwa dolnoœl¹skiego (1.081,89 z³), œl¹skiego (1.036,54 z³) i wielkopolskiego (1.035,98 z³). Z kolei w najkorzystniejszej sytuacji znajduj¹ siê mieszkañcy województwa lubelskiego (758,89 z³), podlaskiego (740,13 z³) i œwiêtokrzyskiego (664,62 z³). Rzut oka na mapê pozwala zauwa¿yæ wyraŸny podzia³, w którym mieszkañcy Polski wschodniej p³ac¹ zauwa¿alnie mniej za odbiór odpadów komunalnych.

Podwy¿ki za œmieci uderzaj¹ w mniejsze miasta

Podniesienie op³at za odbiór odpadów komunalnych w 2020 roku jest wyraŸnie odczuwalne dla wszystkich mieszkañców, jednak najwiêksz¹ dynamik¹ wzrostu cen cechuj¹ siê ma³e i œrednie miasta powiatowe. W stosunku do zesz³ego roku najmocniej wzros³y koszty w oœrodkach licz¹cych od 100 do 200 tys. mieszkañców – wzrost o 51 proc.. W ujêciu dwuletnim najwiêksz¹ dynamik¹ cechowa³y siê miasta do 50 tys. mieszkañców – op³aty s¹ wy¿sze o 89 proc.

Gminy obliczaj¹ stawki za odbiór odpadów na podstawie liczby mieszkañców zamieszkuj¹cych dany adres, powierzchni nieruchomoœci, iloœci zu¿ytej wody oraz od gospodarstwa domowego. Najczêœciej stosowanym sposobem jest miesiêczne naliczanie op³at na jedn¹ osobê. Ró¿nice w rocznych kosztach odbioru odpadów wystêpuj¹ce pomiêdzy poszczególnymi miastami s¹ znaczne. Poni¿ej przedstawiamy trzy miasta powiatowe, w których czteroosobowe gospodarstwa domowe za odbiór odpadów zap³ac¹ najmniej. Po drugiej stronie skali znalaz³y siê trzy miasta o najwy¿szych kosztach.

W 2020 roku najtañszym miastem w Polsce pod k¹tem kosztów zwi¹zanych z odbiorem odpadów komunalnych s¹ S³ubice, gdzie miesiêczne op³aty ustalane s¹ dla gospodarstwa domowego i wnosz¹ 24 z³. Przek³ada siê to na obci¹¿enie roczne dla ca³ej rodziny w wysokoœci 288 z³. Z kolei najdro¿szym miastem jest Wa³cz z miesiêczn¹ stawk¹ za osobê równ¹ 35 z³. Dla czteroosobowej rodziny oznacza roczny koszt w wysokoœci 1.680 z³. Najni¿sza stawka za odbiór odpadów selektywnych kalkulowana na osobê obowi¹zuje w Nowym S¹czu i wynosi 7,50 z³ – to niemal piêciokrotnie mniej ni¿ w Wa³czu.

Football news:

Hertha's sporting director loves signing players. Just look at his smile!
Rooney confirmed as Derby County head coach
Barca's presidential election will not take place on January 24 due to anti-coronavirus restrictions
Zlatan on Covid: I tried to train at home, but immediately felt tired
Bayern are Interested in Militao as a replacement for Alaba. The Brazilian has 3 matches for Real Madrid this season
Fiorentina Interested in Odriosola. The defender of Real Madrid played 1 match in the season
Pavlyuchenko on Tottenham: At first, my English was zero. When I drank a beer, I had good English, Spanish, and Portuguese