Poland

Jedenastu górników uratowanych po dwóch tygodniach pod ziemią

AFP

Ratownicy w Chinach uratowali jedenastu górników, którzy przez dwa tygodnie byli uwiêzieni 600 metrów pod ziemi¹ - donosz¹ pañstwowe media.

Górnicy byli uwiêzieni pod ziemi¹ 10 stycznia, po tym gdy eksplozja zniszczy³a tunel wejœciowy do kopalni z³ota w Hushan w prowincji Szantung. Pocz¹tkowo donoszono, ¿e jedenastu górników prze¿y³o katastrofê, ale jeden z nich póŸniej zmar³. Z tymi, którzy prze¿yli, uda³o siê nawi¹zaæ po³¹czenie telefoniczne, a lekarstwa i ¿ywnoœæ opuszczano do nich d³ugim, w¹skim tunelem.

Nadal nie jest znana przyczyna wybuchu, który spowodowa³ zawalenie siê wejœcia do kopalni.

Pañstwowe media opublikowa³y nagranie, pokazuj¹ce pierwszego górnika, wyniesionego na powierzchniê. Mia³ zas³oniête oczy, by chroniæ je przed œwiat³em, niewidzianym od dwóch tygodni. Natychmiast po wyci¹gniêciu mê¿czyzna zosta³ zabrany do szpitala na leczenie.

Górnik wyniesiony na powierzchniê by³ „wyj¹tkowo os³abiony” - jak poinformowano we wpisie na mikroblogu Weibo telewizji CCTV.

Oko³o godziny po uratowaniu pierwszego, z innej czêœci kopalni wyprowadzono jeszcze oœmiu górników. Jeden z nich jest ranny. Uwa¿a siê, ¿e jeszcze dwóch innych górników prze¿y³o eksplozjê i czeka na ratunek.

Los drugiej grupy 10 górników, uwiêzionych w wyniku wybuchu, jest niejasny - w³adze nie by³y w stanie skontaktowaæ siê z nimi.

Football news:

Edegor on moving to Real Madrid at 16: Madness. I didn't understand it then, because I was still a child
Wijnaldum on the contract: No news. The most important thing right now is the Liverpool game, not my situation
Javier Tebas: Ronaldo's departure from Real Madrid is the club's decision. This affected La Liga, but the financial impact was minimal
Man City want to sign Holand, not Mbappe. The reason is the Frenchman's salary requirements
Tuchel-Werner: Timo, you play on the right. You've been playing left for a quarter of an hour. Don't you understand?
Liverpool are 7 points behind the Champions League zone, 8 points behind the lost ones
Neymar can play against Barcelona for about 30 minutes