Poland

Jeden z najstarszych domów w Londynie na sprzedaż

materia³y

Jeden z najstarszych domów w Londynie zosta³ wystawiony na sprzeda¿. Bywali w nim tak znamienici goœcie jak Benjamin Franklin, jeden z ojców za³o¿ycieli Stanów Zjednoczonych i John Adams, ich drugi prezydent.Jeden z najstarszych domów w Londynie zosta³ wystawiony na sprzeda¿. Bywali w nim tak znamienici goœcie jak Benjamin Franklin, jeden z ojców za³o¿ycieli Stanów Zjednoczonych i John Adams, ich drugi prezydent.

Dom znajduj¹cy siê w dzielnicy Newington Green wybudowano w 1658 roku i jest to jeden z niewielu najstarszych ceglanych domów w stolicy Wielkiej Brytanii, który przetrwa³ wielki po¿ar Londynu w 1666 roku. Wed³ug danych Muzeum Londynu sp³onê³o wtedy 13200 domów - 1/3 miasta. Po¿ar trwa³ piêæ dni.

Budynek pod adresem 52-55 Newington Green zosta³ wystawiony na sprzeda¿ za 2,5 mln funtów, czyli 12,8 mln z³otych.

W 1768 roku dom nale¿a³ do filozofa i znanego pamflecisty Richarda Price, który goœci³ w nim Benjamina Franklina oraz Johna Adamsa a tak¿e wielu innych angielskich polityków.

Czteropiêtrowy dom ma powierzchniê ponad 340 metrów kwadratowych. W domu jest szeœæ sypialni, trzy ³azienki i dwa du¿e salony, a tak¿e du¿a kuchnia, formalna jadalnia.

Poza tym jest niewielka piwniczna i pralnia, i pomieszczenia gospodarcze, a tak¿e niewielki ogródek na ty³ach domu z tarasem.

Dom zosta³ gruntownie wyremontowany, ale pod nadzorem konserwatora zabytków. Z zewn¹trz wygl¹da dok³adnie tak samo jak ponad 360 lat temu. Wewn¹trz uda³o siê zachowaæ wiele oryginalnych elementów jak belki drewniane w œcianach, framugi okienne, porêcze schodów czy kominek w salonie, który zosta³ zmodernizowany, ale zachowa³ dawny charakter.

Football news:

Holand continues to insist that he is a monster. Fastest in the history of the Champions League scored 15 goals (and added 16)
Koeman on the victory over Dynamo Kyiv: We achieved our goal-we reached the playoffs
Solskjaer on 4:1 with Istanbul: Manchester United played intensely, enjoyed the match. We want to be 1st in the group
Forward Ferencvaros Troll Cristiano: celebrated a goal in his style. Ronaldo responded with a goal and a very angry look
Morata scored 5 goals in 4 games in the Champions League for Juve. His best result is 5 in 12 games in the 2014-15 season
Holand has scored 15 goals in the Champions League the fastest. 7 games better than the record
Ludicrous omission of the Champions League match: the Brugge forward did not want to transfer to the bus, and he was kicked out