Poland

Jaśkowiak: Powrót do szkół przedwczesny. Będzie wzrost zakażeń

Koronawirus SARS-CoV-2

Fotorzepa/ Jerzy Dudek

- Problemem jest ryzyko, na które nara¿eni s¹ nauczyciele i personel szkolny, bo dzieci bêd¹ siê miêdzy sob¹ zara¿aæ. One najczêœciej przechodz¹ koronawiursa bezobjawowo. Zaka¿enia bêd¹ przenoszone do domów - podkreœli³ w programie „Onet Rano” prezydent Poznania Jacek Jaœkowiak.

18 stycznia, po ponad dwóch miesi¹cach, do szkó³, dzia³aj¹cych w re¿imie sanitarnym, wracaj¹ dzieci z klas I-III. Dzieci ze starszych klas szkó³ podstawowych bêd¹ kontynuowa³y naukê w formie zdalnej.

Zdalne nauczanie dzieci w klasach I-III rozpoczê³o siê 9 listopada, w czasie, gdy dobowa liczba zaka¿eñ koronawirusem wynosi³a ok. 25 tysiêcy. Do gwa³townego wzrostu liczby zaka¿eñ w Polsce dosz³o dwa miesi¹ce po powrocie dzieci do nauki w formie stacjonarnej po wielomiesiêcznej przerwie spowodowanej wiosennym uderzeniem koronawirusa SARS-CoV-2.

Jak zauwa¿y³ w rozmowie z Onetem prezydent Poznania Jacek Jaœkowiak, czêœæ nauczycieli to osoby, które maj¹ oko³o 60 lat. - S¹ te¿ osoby, które maj¹ choroby wspó³istniej¹ce. Zdajê sobie sprawê, jak trudne jest prowadzenie zajêæ dla dzieci w uk³adzie zdalnym. Wiem jakie problemy wystêpuj¹ z utrzymaniem koncentracji i opiek¹ nad dzieckiem. Osoby, które maj¹ ma³e dzieci, s¹ w du¿ym stopniu wy³¹czone z normalnego funkcjonowania zawodowego - powiedzia³. - Ta decyzja jest przedwczesna. Widzieliœmy jak 17 wrzeœnia, po otwarciu szkó³, nast¹pi³a eksplozja wzrostu zaka¿eñ. Wczeœniej by³y otwarte hotele, si³ownie, restauracje, kawiarnie i mieliœmy wzrost zaka¿eñ pod kontrol¹ - doda³. - Jestem przekonany, ¿e ta decyzja bêdzie skutkowa³a wzrostem zaka¿eñ, ale zdajê sobie sprawê, ¿e to s¹ trudne polityczne decyzje - zaznaczy³.

Jaœkowiak odniós³ siê tak¿e do sytuacji przedsiêbiorców, która jego zdaniem „jest dramatyczna”. - Przedsiêbiorcy nie wiedz¹, na czym stoj¹. Nie wiedz¹, czy za miesi¹c coœ siê zmieni, czy bêd¹ zaskakiwani decyzjami rz¹du. Oni musz¹ wiedzieæ, do kiedy maj¹ wytrzymaæ. To siê wi¹¿e z zaci¹ganiem zobowi¹zañ, kredytami i zwolnieniami pracowników - podkreœli³ prezydent Poznania. - Jeszcze bardziej dramatyczna sytuacja jest w wypoczynkowych miejscowoœciach jak np. Karpacz czy Szklarska Porêba. Tarcze maj¹ czêsto charakter propagandowy. Widzimy wzrost bezrobocia, ta dynamika jest niepokoj¹ca - stwierdzi³. - Poznañ i tak jest w dobrej sytuacji, bo wielu przedsiêbiorców przestawi³o siê na tryb zdalny, ale bran¿e hotelarskie i gastronomiczne s¹ w bardzo trudnej sytuacji - doda³.

Football news:

Cavani has returned to training and is likely to play against Crystal Palace
Fabio Capello, Juventus played Rugby against the Port. Only Ronaldo and Chiesa can make a difference in this squad
Neymar: I posted how I was recovering from my injury, and I didn't get any messages saying, Wow, what a professional. No
Ole Gunnar Solscher: The work of the judges is very difficult and without additional pressure. We have to make their decisions
Joan Laporta: I'm sure Messi won't stay at Barca if I don't win the election. He gives the club 30% of revenue
Trent had idolized Gerrard since he was a kid, and he was in a fairy tale: he got Steven's care and the captain's armband. The story of a great relationship
Hazard's recovery from the injury is delayed. He probably won't play against Atletico on March 7