Poland

Japonia: Więzienie za odmowę hospitalizacji

Rz¹d Japonii zatwierdzi³ w pi¹tek projekt ustawy zaostrzaj¹cej restrykcje zwi¹zane z epidemi¹ koronawirusa. Projekt przewiduje m.in. karê wiêzienia w przypadku odmowy hospitalizacji po uzyskaniu dodatniego wyniku testu.

Szeœæ miesiêcy przed rozpoczêciem Igrzysk Olimpijskich w Tokio, w stolicy Japonii i innych regionach kraju wprowadzono stan wyj¹tkowy. W³adze chc¹ w ten sposób powstrzymaæ rekordowy wzrost nowych przypadków zaka¿eñ koronawirusem. 

Obowi¹zuj¹ce w kraju przepisy nie s¹ tak restrykcyjne, jak w innych pañstwach. Mieszkañcy s¹ zachêcani do pozostania w domach, a na firmy nie s¹ nak³adane kary w przypadku zignorowania wezwania do wczeœniejszego zamkniêcia.

Czêœæ komentatorów chwali ³agodne podejœcie Japonii, które stara siê zrównowa¿yæ kontrolê zaka¿eñ z wp³ywem na gospodarkê, ale ostatnie sonda¿e nie s¹ korzystne dla rz¹du Yoshihide Sugi.

Nowe przepisy pozwoli³yby w³adzom na karanie, nawet do roku pozbawienia wolnoœci, jeœli osoba po uzyskaniu dodatniego wyniku testów odmówi³aby hospitalizacji.

Przewidziano równie¿ kary dla w³aœcicieli barów i restauracji w przypadku obs³ugi goœci w godzinach wieczornych. Grzywna siêga³aby 500 tys. jenów (4800 dolarów).

Premier Suga da³ w tej sprawie zielone œwiat³o i wezwa³ parlament do szybkiej debaty. G³osowanie mo¿e odbyæ siê ju¿ w przysz³ym tygodniu, ale zdaniem opozycji przymuszanie do hospitalizacji jest naruszeniem swobody obywatelskiej.

Football news:

Cavani has returned to training and is likely to play against Crystal Palace
Fabio Capello, Juventus played Rugby against the Port. Only Ronaldo and Chiesa can make a difference in this squad
Neymar: I posted how I was recovering from my injury, and I didn't get any messages saying, Wow, what a professional. No
Ole Gunnar Solscher: The work of the judges is very difficult and without additional pressure. We have to make their decisions
Joan Laporta: I'm sure Messi won't stay at Barca if I don't win the election. He gives the club 30% of revenue
Trent had idolized Gerrard since he was a kid, and he was in a fairy tale: he got Steven's care and the captain's armband. The story of a great relationship
Hazard's recovery from the injury is delayed. He probably won't play against Atletico on March 7