Poland

Japonia prosi Chiny: Bez testów analnych na COVID

Test na COVID-19

Adobe Stock

Japonia zwróci³a siê do Chin z proœb¹, by te nie stosowa³y analnych testów na COVID-19 wobec jej obywateli - informuje AFP.

- Na razie nie otrzymaliœmy odpowiedzi. Bêdziemy nadal naciskaæ w tej sprawie - doda³ zauwa¿aj¹c, ¿e jak dot¹d ¿adne inne, poza Chinami, pañstwo, nie u¿ywa analnych testów na COVID-19.

Rzecznik chiñskiego MSZ, Wang Wenbin, pytany o ca³¹ sprawê podkreœli³, ¿e metody testowania na COVID stosowane w Chinach maj¹ podstawy naukowe.

W Chinach stosuje siê testy analne w przypadku osób, które uznawane s¹ za silnie zagro¿one zaka¿eniem - np. mieszkañców osiedli, na których wykryto zaka¿enia, a tak¿e niektórych osób przybywaj¹cych do Chin spoza ich granic.

Przedstawiciele chiñskich w³adz przyznaj¹ jednak, ¿e testy te nie mog¹ byæ powszechnie u¿ywane np. w badaniach przesiewowych obejmuj¹cych miliony osób, poniewa¿ ten sposób wykonania testu jest "niewygodny".

Football news:

Super League does not give up: they promise to revise the format in order to return and save football further
Football belongs to the fans. Today, more than ever. Tweet of the day by Gerard Pique
AC Milan and Inter are withdrawing from the Super League
It turns out that Barcelona was not formally part of the Super League. Laporta is against her - and everything was planned in advance
Premier League clubs have abandoned the Super League under threat of suspension from national tournaments (The Guardian)
Juventus is not giving up on the Super League. Roma demands that Juve, AC Milan and Inter withdraw from the project
We made a mistake and we apologize. We heard you. Arsenal's open letter of apology for Super League