Poland

Jan Maria Jackowski: Nam spada, ale im nie rośnie

Prawo i SprawiedliwoϾ

Jan Maria Jackowski

MATEUSZ MAREK/PAP

Mamy teraz kurs na scalenie ca³ego obozu Zjednoczonej Prawicy i zamro¿enie napiêæ – mówi Jan Maria Jackowski, senator PiS.

Czy 80 milionów dotacji dla psychiatrii dzieciêcej to du¿o, czy ma³o, bior¹c pod uwagê takie wydatki jak kolejne 2 miliardy dla TVP? Dlaczego g³osowa³ pan przeciw tej poprawce?

G³osowa³em zgodnie ze stanowiskiem klubowym w tej sprawie. Argumenty strony rz¹dowej by³y takie, ¿e nie ma limitów, jeœli chodzi o psychiatriê dzieciêc¹, w zwi¹zku z tym nie ma tu administracyjnych ograniczeñ oraz bêdzie opracowywany program, który bêdzie dotyczy³ tej kwestii. Ta poprawka zosta³a finalnie przyjêta w Senacie, ale my jako PiS g³osowaliœmy przeciwko niej, a nie mamy wiêkszoœci. Po zapoznaniu siê z sytuacj¹ stwierdzi³em jednak, ¿e to by³ b³¹d, i uwa¿am, ¿e rzeczywiœcie mo¿na by³o g³osowaæ za t¹ poprawk¹, i dlatego zachêcam kolegów i kole¿anki z Sejmu, a przede wszystkim rz¹d, do zmiany stanowiska w tej sprawie. Je¿eli Sejm przyjmie tê poprawkê Senatu, to bêdziemy mieli te œrodki. Nale¿y poprzeæ poprawkê dotycz¹c¹ psychiatrii ze wzglêdów zdrowotnych i moralnych. Natomiast dwa miliardy dla TVP wzbudzaj¹ ogromne emocje. By³y zapowiedzi zapewnienia stabilnych dochodów mediom publicznym. Takie próby by³y w poprzedniej kadencji, ale by³y nieudolne. W tej chwili zmieniono sposób dofinansowania TVP, i w tym roku g³osowa³em za poprawk¹ skreœlaj¹c¹ te dwa miliardy dla telewizji. Wyszed³em z za³o¿enia, ¿e nie mo¿na prowadziæ takiej instytucji jak TVP w sposób prowizoryczny. Powinny byæ okreœlone regu³y i sposoby finansowania tej instytucji. Z jakiegoœ powodu nie zosta³o to przeprowadzone i ustawy w tej sprawie nie ma.

W jednym z niedawnych sonda¿y Solidarna Polska Zbigniewa Ziobry by³a liczona oddzielnie od PiS-u i przekroczy³a 5 proc., jak to mo¿e wp³yn¹æ na spoistoœæ Zjednoczonej Prawicy?

Niew¹tpliwie mieliœmy w zesz³ym roku kryzysy zwi¹zane z koalicjantami. Z Porozumieniem pana Gowina przy okazji wyborów prezydenckich, które mia³y siê odbyæ w maju, i z Solidarn¹ Polsk¹ przy rekonstrukcji rz¹du oraz przy uchwaleniu pi¹tki dla zwierz¹t. Wszystkie podmioty w Zjednoczonej Prawicy maj¹ jednak œwiadomoœæ, ¿e p³yniemy w jednej ³ódce. Ktoœ mo¿e mieæ pokusê, by wypchn¹æ kogoœ z tej ³ódki, bo wtedy bêdzie ³atwiej ni¹ zarz¹dzaæ. Ale bêdzie wtedy za ma³o wioœlarzy, by ta ³ódka mog³a p³yn¹æ. Innymi s³owy, Zjednoczona Prawica utraci wiêkszoœæ w Sejmie, a w Senacie, jak wiadomo, ju¿ jej nie ma. Prezydent Duda tak¿e ostatnio pokaza³, ¿e ma swoje zdanie w ró¿nych kwestiach. Dlatego – jak s¹dzê – mamy teraz kurs na scalenie obozu i zamro¿enie wewnêtrznych napiêæ.

Bêdzie zgoda na prawicy wewn¹trz obozu w³adzy?

Na pewno bêd¹ siê pojawia³y ró¿nice przy okazji takich kwestii jak ustawa mandatowa, likwiduj¹ca prawo do odmowy przyjêcia kary. Natomiast co do zasady, to przypuszczam, ¿e nasz obóz bêdzie scalony. Proszê zauwa¿yæ, ¿e nasz spadek poparcia nie oznacza wzrostu poparcia dla partii opozycyjnych. Wyj¹tkiem jest ruch Szymona Ho³owni, ale to oddzielny temat. Natomiast zwiêksza siê liczba osób niezdecydowanych, od kilkunastu do dwudziestu procent. S¹ wyborcy, którzy byæ mo¿e siê rozczarowali do PiS-u, ale nie przerzucili automatycznie swojego poparcia na któr¹œ z partii opozycyjnych, tym bardziej ¿e opozycja nie ma zbytnio pomys³ów, poza jednym – ¿e nale¿y PiS odsun¹æ od w³adzy. Opozycja nie spieszy siê równie¿, by w sytuacji pandemii przej¹æ odpowiedzialnoœæ za pañstwo polskie. Wszyscy trwaj¹ przy swoich stanowiskach i w tej chwili mamy pewne zamro¿enie polityczne. S¹dzê, ¿e to, jak rz¹d bêdzie sobie radzi³ z pandemi¹, prze³o¿y siê oczywiœcie najbardziej na zdrowie Polaków, ale równie¿ na nastroje spo³eczne i ¿ycie gospodarcze i spo³eczne.

wspó³praca Karol Ikonowicz

Football news:

Schalke have not won 10 matches and are last in the Bundesliga. They have 10 points in 24 games
Monchi apologized to Koeman for calling him a whiner. He also apologized to Messi
A player from the 3rd division of Guatemala was disqualified for 5 years for hitting a referee in the face
Benzema can play with Atletico. He returned to the general group of Real Madrid
Leeds midfielder Diaz: Ronaldinho is my childhood idol. He played with joy and spontaneity
Rivaldo: I would like to see Barca's epic comeback against PSG, but I don't believe it. Winning the Cup will not save the season
Marquinhos: I'm getting more and more excited about Ligue 1. It's not PSG bad, just other teams at a good level