Poland

Jakub Karnowski: Polityka nie złamała mi kariery

Polityka

Jakub Karnowski

materia³y prasowe

„Je¿eli mened¿erom bêdzie stawiaæ siê zarzuty za podejmowanie uzasadnionego ryzyka biznesowego, to gospodarka nie bêdzie siê rozwijaæ” – mówi Jakub Karnowski, by³y prezes PKP SA, a obecnie konsultant Banku Œwiatowego ds. restrukturyzacji kolei w Kazachstanie i Tanzanii. Karnowski, który by³ szefem PKP w latach 2012-2015, w³aœnie ponownie i prawomocnie wygra³ spór z firm¹ za brak absolutorium za 2015 rok. Od 4 lat prokuratura prowadzi natomiast œledztwo w sprawie zakupu przez PKP Cargo SA czeskiej spó³ki AWT w 2015 roku.

„Jeœli s¹d nie uzna³ za niezasadn¹ odmowê absolutorium, trudno tak¿e kwestionowaæ zakup AWT” – twierdzi Karnowski, wtedy przewodnicz¹cy Rady Nadzorczej spó³ki. I przyznaje: „gdy ten rz¹d skoñczy swoj¹ misjê, bêdzie bardzo du¿o do restrukturyzacji w polskiej gospodarce”.

Czy wydarzenia sprzed lat mia³y wp³yw na karierê Jakuba Karnowskiego? Jak ocenia dzia³ania aparatu pañstwa w sprawie PKP Cargo i czy podj¹³by siê znów pracy w spó³ce z udzia³em skarbu pañstwa. O tym w rozmowie z Cezary Szymankiem.

Football news:

Çalhanoğlu for 7 years has scored 18 goals from free-kicks. Only Messi (36) has more players in the top 5 European leagues
Adrien Rabiot: we Didn't celebrate Ronaldo's 750th goal. Now is not the time for parties
Mourinho on Arteta: you have to be a good coach to work at Arsenal. If you're not good , you're not in the club
Ramos is unlikely to play against Sevilla. He can return to the game with Borussia
Neymar urged Messi to move to PSG last summer. He wants Leo to join the club in 2021
Laporta on Messi's future: This is Barca's priority. I don't think Leo only cares about money. All the clubs in the world want to get it
The first conference League final will be held in Tirana on 25 may 2022